Art. 47 vragen m.b.t. Köbbesweg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht.

Maastricht 07-04-2020

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. Köbbesweg.

Geacht College,

Partij veilig Maastricht kreeg deze week verschillende meldingen dat op de Köbbesweg weer een tweetal ongelukken hebben plaatsgevonden. In het verleden zijn hier ook al vaker ongevallen gebeurd. PVM heeft hier toen ook vragen over gesteld. Deze vragen hebben geresulteerd in een aantal aanpassingen.

Wij moeten echter wederom constateren dat de genomen maatregelingen niet voldoende zijn en dat het risico op ongelukken wederom is toegenomen.

Daarom wil Partij Veilig Maastricht de volgende vragen aan u voorleggen:


  1. Heeft er in de afgelopen jaren een registratie plaatsgevonden inzake verkeersongevallen al dan niet met letsel. Zo ja kunt ons u ons op de hoogte brengen van de stand van zaken. Zo nee, waarom heeft dit niet plaatsgevonden.
  2. Bent u het met ons eens dat de destijds genomen maatregelen niet voldoende blijken te zijn, zo ja, gaat u dit onderzoeken. Zo nee, waarom niet.
  3. Indien uit de registratie en de toedracht van het aantal ongevallen blijkt dat er aanvullende aanpassingen nodig zijn aan de bestaande weg, gaat u deze dan op korte termijn uitvoeren in het belang van de veiligheid voor onze burgers en m.n. jeugdigen die steeds vaker slachtoffer zijn op deze weg?
  4. Bent u bereid in afwachting van aanvullende aanpassingen op deze locaties tijdelijke aanpassingen te realiseren o.a het verminderen van de snelheid/ tijdelijke verkeerslichten?

In afwachting van uw antwoord,

Namens Partij Veilig Maastricht,


Jo Smeets, Raadslid

John Voorst, Burger-raadslid