Betoog Tiny Meese over begroting 2020

Laten we beginnen met een Maastricht zinnetje, want dat mag nog net...

Jao, ...diech höbs us aon ‘t hart gelege....

Maar.....het liefste had ik deze begroting in het Chinees gedaan....dan zouden de voorstellen en cijfertjes namelijk niet zo pijnlijk overkomen voor doelgroepen...vooral binnen het sociale domein.

De schuld bij een ander neerleggen is gemakkelijk... en daar doet Partij Veilig Maastricht niet aan mee, we zullen ook bij ons zelf ten rade moeten gaan.

Maar.....het is in deze raad vaker verdomd lastig om samen onze stad te besturen....het dualisme is vaak ver te zoeken.

En ondanks dat u oproept om respectvol met elkaar om te gaan, met respect voor elkaars mening, op de bal gericht en niet op de persoon!

Zijn er helaas niet veel onder ons die hier gehoor aan geven....bewijst weer eens de vorige raadsvergadering.

Bij de Kaderbrief was nog alles rozengeur en maneschijn en werden veel wensen uit het coalitieakkoord ingevuld.

Deze situatie is nu helaas anders en we vragen ons oprecht af of deze situatie niet te voorzien was.

Want ondanks dat de portefeuillehouder aangeeft dat we solide begroot hebben is er nu geen sluitende begroting en staat preventief toezicht op de loer. Ons inziens moeten deze coalitieafspraken flink bijgesteld gaan worden.

We staan voor grote bezuinigingen die ons ernstige zorgen baren, een structureel tekort van ruim 10 mln. in het sociale domein.

Het college is nu voornemens om besparende maatregelen te gaan nemen bij Jeugdzorg en WMO. Dit is voor ons niet bespreekbaar.....Er is helaas gebleken dat we niet in staat zijn die zorg snel en goed te leveren. Niet alleen een kwestie van gebrek aan geld, maar ook van onvoldoende expertise.

Het is net maatwerk en kwaliteit wat hier nodig is.

Wij vinden het een zeer kwalijke zaak dat er nooit gecontroleerd is naar de aanbestedingen richting zorgorganisaties.....Er zou volgens ingewijden veel geld zijn blijven hangen aan de strijkstok van sommige organisaties.

Dit geld zou niet gebruikt zijn voor daadwerkelijke indicaties en directe zorgverlening...... Maar voorzitter.....dit zijn echt niet de enige instanties die misbruik maken van subsidies.

De portefeuillehouder heeft geen cijfers omdat er in het verleden niet op is gecontroleerd geeft hij aan.....

PVM vind dit een zeer ernstige zaak, en wij vragen ons af of er nu wel gecontroleerd wordt?

Misbruik van het sociale systeem moet doelgericht en hard worden aangepakt,.....immers de doelgroep waarvoor dit nodig is mag hier nooit de dupe van zijn of worden......Een plan van aanpak is een must....want een ding is zeker.....we zijn absoluut niet in control!

Hetzelfde geld voor het armoedebeleid, o.a. de fietsbank die wordt stopgezet terwijl die zo hard nodig is.....voor kinderen die in armoede leven, maar ook voor de stille armen die hier gebruik van maken.

Voorzitter hiermee wordt afbreuk gedaan aan het armoedebeleid.

Goede initiatieven moeten een kans krijgen en alle instrumenten helpen hierbij.....Waarvan ook de implementatie van de armoede-app.

Dit alles is tegen het zere been van PVM....wij willen namelijk NET .....het sociale domein buiten het schot van de bezuinigingsopgaven houden. Want hoe gaan we om met nog eventuele financiële tegenvallers?

Wat voor effect heeft het nieuwe beleid van het kabinet voor de financiële positie van onze gemeente... en op welke wijze denkt het college te kunnen reageren en acteren.

Wat kunnen we met deze bezuinigingen nog betekenen voor personen met verward gedrag.....niet alleen voor de patiënten zelf ....maar ook voor hun familie en de veiligheid van de maatschappij.

En om maar meteen met veiligheid verder te gaan....

Staat dit college nog altijd achter het besluit om het politiebureau s’avonds te sluiten. Het aantal straatroven is immers verdubbeld.....daarnaast moet het toch een verschrikking zijn, als je aan overvallers weet te ontkomen en je dan voor een gesloten deur van een politiebureau komt te staan. In deze tijd is het absoluut geen luxe om het hoofdbureau te bemannen buiten kantooruren.

Dan de ambtenaar radicalisering....ook hier komt geen schot in, terwijl dit in deze tijd absoluut geen overbodige investering is!

Voorzitter....in deze tijd kunnen we niet bezuinigen op veiligheid, dit is voor PVM onbespreekbaar.

Wat onze stad nodig heeft is meer handhaven....steeds meer plannen worden uit de hoge hoed getoverd, maar alles hangt of staat met handhaven. En laten we dat nu net niet doen of misschien wel net niet hebben?

De tijd van zachte heelmeesters moet voorbij zijn, we zien aan deze begroting dat dit stinkende wonden maakt. En wat het college er ook van vind....Het is bekend, dat mensen bijna nooit meer dezelfde fout maken, als ze er een fikse boete voor hebben gehad......En of dat nu gaat over snelheid, zwerfafval of fout parkeren.

Laten we ook eens gaan uitzoeken hoe we een goede oplossing kunnen vinden voor de muziekgieterij....Het voorstel van dit college om structureel zoveel geld te verstrekken kan deze stad zich absoluut niet meer veroorloven. Dat zou dezelfde klucht worden als de geldverslindende tram die er door is gedrukt.

Dat geld ook voor de milieuzone, als het aan PVM ligt wordt dit paradepaardje even op stal gezet.

Voorzitter, m.b.t onderwijs,

Wij zijn voor inclusie, maar vinden wel dat speciaal onderwijs ook altijd een plek moet hebben.

Wij vragen daarnaast extra aandacht voor de volgende problematiek waarbij de gemiddelden boven het landelijk gemiddelde liggen.

vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

Ongeoorloofd schoolverzuim.

Aandacht voor de gezondheid van onze kinderen en jeugd...Deze scoren op het gebied van gezondheid al erg laag t.o.v. het landelijk gemiddelde.

Dan als laatste wil ik nog iets zeggen over de digitalisering, ook daar maken wij ons zorgen over. We concentreren ons enorm op burgers die het allemaal aankunnen, die zelfredzaam zijn en de digitalisering snappen.

De andere groep die substantieel is, wordt vergeten. Het lot van onze burgers ligt hierdoor vaak in handen van geautomatiseerde processen dat burgers in nood radeloos maakt.

En tot slot vers van de pers....

Gisteren was de 11e van de 11e, inmiddels een Maastrichtse traditie en volksfeest.

Groot was dan ook de verbazing onder de burgers dat alles uit de kast werd gehaald om het Mecc m.a.w. De Sjeng Kraft Compagnie te promoten. In het centrum werd zelfs verboden en gecontroleerd op openstaande deuren. Dit alles ten koste van de Maastrichtse horeca-ondernemers die wel de economische aanjagers zijn van onze stad.

Voor een feestje in het centrum zouden geen handhavers voorhanden zijn?

Hoe verklaart u dan het groot aantal politie dat toch aanwezig was?

Tot zover mijn bijdrage in de eerste termijn.