Corona-overzicht tot nu toe door John Voorst

John Voorst burgerlid van PVM heeft n.a.v het nieuws een overzicht gemaakt inzake de voortgang van de crisis in deze. Een aantal vragen, maar ook kijken naar de toekomst en de te nemen maatregelen voor ons, maar ook voor derden.

Covid – 19 December 2019
In China is het eerste geval van het virus Covid-19 bij de mens vastgesteld. Het betreft een mutatie van dit virus dat van dier naar mens is overgesprongen. Is dit op een geheel natuurlijke wijze verlopen of zijn wij als mensen hier ook voor een deel verantwoordelijk voor. Waarom heeft de uitbraak in Noord Brabant zoveel verstrekkende gevolgen gehad, kan een onderliggende oorzaak zijn dat de veestapel in Noord Brabant exponentieel hoog is in relatie tot de grootte van deze provincie.
Chinese artsen hebben het virus gelokaliseerd en dit ook doorgegeven aan de autoriteiten ter plekke. Wij kunnen nu retrospectief zeggen dat er sprake was van een onderschatting van het risico, niet alleen in China maar wereldwijd.
De overheid zal ten alle tijde het gevaar van een virus uitbraak en de daarmee te nemen maatregelen op een proportionele wijze inzetten. Vanuit mijn standpunt heeft de wereldwijde globalisering van onze
economie hierin een voorname rol gespeeld. De afweging het beschermen van de economie of onze gezondheid speelt een cruciale rol hierin. In eerste instantie zal de overheid afwachtend zijn, bang dat men doorschiet in de te nemen maatregelen met alle gevolgen voor de economie maar ook voor hun electoraat op termijn. Politici hebben nu eenmaal een beperkte houdbaarheid, 4 jaar.
Hoe is het mogelijk geweest dat het virus zich zo snel kon verspreiden naar Europa en concreter naar het noorden van Italië. Er is te laat aan de bel getrokken door de Chinese overheid met alle gevolgen van dien.
Daarnaast is er ook door Europa te laconiek gedacht over dit virus en met name de wijze en de snelheid waarmee het covid virus zich kon verspreiden. In de tijd is er meer inzicht gekregen op welke wijze het virus werd overgedragen en men heeft hierop geacteerd.
Men moest inderdaad zoals premier Rutte zei: “ met de kennis van nu 100% beslissingen nemen”, met alle gevolgen van dien. Men wil graag proportionele maatregelen treffen waarvan men verwacht dat zij het tij kunnen keren.
Hoe heeft men dit virus kunnen onderschatten, de snelheid van verspreiding, de wijze van verspreiding en besmetting, de gezondheidsrisico’s voor de mens maar ook voor dieren en vice versa. De oudere mens met comorbiditeit loopt het grootste risico op dit moment, echter de gezondere relatief jongere persoon kan de ziekte ook krijgen met verregaande gevolgen voor hun gezondheid.
De overheid houdt naar ik aanneem expliciet bij welke leeftijdscategorie worden getroffen zowel het ziek zijn als het overlijden en het weer herstellen, ook naar plaats maar ook naar bevolkingsgroepen binnen Nederland. Treft het virus alle bevolkingsgroepen ( leeftijd, afkomst) even hard of ziet men hier een duidelijk verschil.
Er is een tijd voor en na Covid. Wij leven in een consumptiemaatschappij waarbij wij ons vrij kunnen bewegen over de wereld. Dit brengt risico’s met zich mee zoals wij al wisten maar waar wij nooit op hebben geacteerd of te weinig mee hebben gedaan.
Wij zullen ons nu al moeten beraden op welke wijze wij onze samenleving vorm gaan geven ná Covid. Wij zullen de “ lock down” op een verantwoorde wijze moeten afschalen op dat wij niet weer verrast worden door dit of een ander virus.
Voorstel bij het versoepelen van de maatregelen:
Op een gefaseerde wijze dient dit te gebeuren waarbij men zich kan voorstellen dat bijvoorbeeld:
de markten beperkt open gaan, kramen op afstand staan, bij supermarkten ( alle food winkels) altijd handdesinfectie wordt toegepast (verplicht), winkelwagens beter reinigen, restaurant/terrassen gaan ook beperkt open >> helft van de zitplaatsen zowel binnen /buiten, openbare leven kan plaatsvinden, echter social distance wel op zijn plaats is, vliegtuigen ook minder stoelen per rij etc.. Ook bij openbare gelegenheden zoals bijvoorbeeld raadsvergaderingen ook handdesinfectie, reinigen van bureau etc.
Afweging of een behandeling of IC opname wordt gestart wordt altijd in overleg met patiënten genomen, in samenspraak met familie. Er wordt altijd gekeken naar de voorgeschiedenis van een patiënt >> geheel gezond en hoe gezond is iemand op dit moment (onderliggend lijden/ comorbiditeit).

De effecten van de genomen maatregelen zijn ook vergaand:
Ouderen (kwetsbare), alleenstaande, zieke mensen, families met kinderen, thuiswerken, geen werk (ontslagen), kinderen die niet naar school gaan, huiselijk geweld, geen inkomen op termijn geeft op termijn ook allerlei problemen van overlijden tot het ontstaan van crisis situaties binnen gezinnen.
Alle mensen in zorgcentra, ziekenhuizen etc. die nu geen bezoek mogen ontvangen heeft ook een negatief effect op hun gezondheid en herstelfase.
Indien de “lockdown” voor een langere tijd (3 tot 6 maanden) wordt ingevoerd zal er ergens in dit traject, een negatief effect optreden (gezondheid, dalen van de levensverwachting).
Dit zal ook moeten worden meegenomen in de afweging tot het opheffen van de maatregelen. Daarnaast moeten wij goed beseffen dat als de “lockdown” zoals eerder is aangegeven wordt
versoepeld, er nog steeds mensen het virus kunnen oplopen met alle gevolgen van dien. Maastricht en Nederland staan niet alleen in deze. Wij moeten ons realiseren dat er grote brandhaarden in de wereld zijn zoals de vluchtelingenkampen in Europa maar ook de te verwachten virus uitbraak in Afrika, zal als een boemerang terug slaan op onze omgeving. Wij zullen hier oog voor moeten hebben omdat anders het probleem Covid niet snel de wereld uit zal zijn.
Op het moment dat de maatregelen versoepeld worden dienen ook de juiste faciliteiten aanwezig te zijn om iedereen te testen op het virus dan wel de aanwezigheid van antistoffen. Indien iemand het virus heeft zal de GGD ook weer contactonderzoek moeten uitvoeren en mensen in quarantaine plaatsen. De bevolking zal ook doordrongen moeten zijn van het feit dat bepaalde maatregelen nodig zijn om een nieuwe opflakkering van het virus te voorkomen.
Binnen de ziekenhuizen hebben Corona patiënten nu voorrang, met dien verstande dat alle andere acute zorg ook dient door te gaan. Patiënten met kanker, oncologische operaties, niet uit te stellen behandelingen, al dan niet levensreddend, radiotherapie, chemotherapie etc. worden ook uitgevoerd. Daar naast zien wij dat alle electieve operaties (planbare zorg) worden uitgesteld tot nader order zoals totale heup/knie vervanging etc.
De ziekenhuizen hadden alle lange wachtlijsten inzake deze operaties (planbare zorg) en dit neemt nu alleen maar toe. Op het moment dat de Corona crises tot een eind komt zal deze planbare zorg ook weer opgepakt dienen te worden met dien verstande dat het personeel binnen de ziekenhuizen ook een periode van rust in acht dient te nemen alvorens weer vol aan de slag te gaan om deze wachtlijsten weer weg te werken. Ligt hier een taak/opdracht voor zelfstandige Behandelcentra (ZBC) en privé klinieken en hoe kijken de ziektekostenverzekeraars tegen dit probleem aan.
Wij zien op dit moment ook dat mensen zorg gaan mijden. Men heeft bepaalde klachten (hart/vaatklachten etc.) maar wil niet naar het ziekenhuis (spoedeisende hulp/EHH) omwille van de Coronacrisis. Verpleging heeft het al zo druk, risico op besmetting, zal wel meevallen.
Dit zal zeker ook slachtoffers makken binnen deze groep.(invaliderend)
Feiten:
Normale griepepidemie 2500 doden per jaar. In het jaar 2017/2018 stierven er bijna 10.000 personen aan de griep.
Per jaar sterven er in Nederland 150.000 mensen, per week 3000.
In de week voor carnaval waren er al 7 personen besmet met het virus zonder noemenswaardige klachten in de provincie Noord-Brabant
Klachten:
Range van geen symptomen tot ernstige klachten.
50% koortsvrij, verkouden, hoesten, loopneus.
Algehele malaise 76%, Hoofdpijn 55%
1 op 3 benauwdheid, stille hypoxemie, zuurstofwaarde lager dan normaal bij geen klachten,
>>theorie neurologische component die mee speelt waardoor patiënten niet voelen hoe benauwd ze zijn.

Namens PVM,
John Voorst