Algemene Voorwaarden

In gevallen waarbij een FAQ of Policy conflicteert met deze Algemene Voorwaarden gelden deze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

a. Website Partij Veilig Maastricht en/of Partij Veilig Maastricht PVM , hierna te noemen „PVM‟, Het gebruik van PVM is gebonden aan de Algemene Voorwaarden en policies van PVM. De gebruiker, hierna te noemen „Gebruiker‟ of „User‟ verklaart zich bij gebruik van PVM uitdrukkelijk akkoord met alle voorwaarden en bepalingen in dit document.


b.
Gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de zogenaamde „nettiquette‟: de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet. Verder dient de gebruiker kennis genomen te hebben van - en zich te houden aan - de algemene voorwaarden, de huisregels die additioneel worden weergegeven en indien van toepassing de specifieke richtlijnen over diverse onderdelen van PVM. Het is gebruiker niet toegestaan zich op een zodanige manier te gedragen dat overlast voor andere gebruikers, PVM (partij of website) of de beheerders kan ontstaan. Overtreding van deze regel kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van delen van PVM of PVM als geheel.

c. PVM behoudt zich het recht voor een gebruiker op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot PVM - geheel of gedeeltelijk en tijdelijk danwel permanent - te ontzeggen. Gebruik van de diensten van PVM op enig moment tijdens een periode van ontzegde toegang is NIET toegestaan op straffe van computervredebreuk.

d. Aan PVM en het gebruik ervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Gebruiker verklaard PVM in alle gevallen te vrijwaren van schadeclaims voortvloeiende uit het gebruik van PVM in de breedste zin van het woord.

2. Aansprakelijkheid

a. Een gebruiker of user is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect en zowel materieel als immaterieel, welke voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker. Dit geldt voor schade voor gebruiker zowel als schade voor PVM.

b. Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, biedt PVM geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in PVM voorkomende gegevens, informatie, software en andere onderdelen, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden ook, op de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software en andere vormen van gebruik of verwerking.

c. PVM is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software, werkwijzen, tools en andere vormen van gebruik.

d. PVM spant zich naar alle redelijkheid in tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

e. PVM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van data en gegevens. Hieronder inbegrepen door gebruikers geplaatste foto's, teksten en ander materiaal.

3. Rechten van PVM en verbodsbepalingen

a. PVM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gebruikers en users zonder opgaaf van reden de toegang tot PVM geheel of gedeeltelijk en voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.

b. Een user is te allen tijde gerechtigd zijn/haar geplaatste foto's, teksten en ander materiaal te verwijderen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De gebruiker kan dit zelf doen door zijn geplaatste foto's, teksten en ander materiaal te verwijderen. Indien gebruiker de toegang is ontzegd kan bij PVM een verzoek worden neergelegd tot verwijdering van geplaatste foto's, teksten en ander materiaal indien duidelijk wordt vermeld waar deze zich bevinden. PVM zal dan deze handelingen voor gebruiker uitvoeren.

c. PVM behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook te wijzigen, verspreiden of verwijderen, features en mogelijkheden toe te voegen of te verwijderen.

d. User verleent met plaatsing of op enigerlei wijze beschikbaar maken van berichten, teksten, foto’s, broncode, ontwerpen, configuraties en ander (audio)visueel materiaal, hieronder inbegrepen het plaatsen van hyperlinks naar voornoemd materiaal, een onbeperkt , onbegrensd en onvoorwaardelijk, niet-exclusief gebruiksrecht voor commerciële en niet-commerciële doeleinden van de door user geplaatst of anderszins ter beschikking gesteld materiaal, hieronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, het citeren (quoten) van het volledige materiaal of delen ervan in andere berichten, het weergeven van het volledige materiaal of delen ervan aan bezoekers van alle domeinen van PVM, herpublicatie, integratie in PVM en elk ander gebruik binnen de domeinen en subdomeinen van PVM en haar Social Media accounts (facebook, twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest e.d.).

e. Het auteursrecht van door gebruiker geplaatste content blijft bij de individuele gebruikers. PVM is niet gerechtigd het materiaal los van PVM te verkopen, verhuren of anderszins het auteursrecht, portretrecht of elk ander recht op het materiaal anders dan genoemd in 4.d. over te dragen aan derden.

f. Het aanbieden van, of vragen om, gestolen en/of anderszins wettelijk beschermd of illegaal verkregen of verkrijgbaar materiaal op PVM is aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van alle diensten die PVM aanbiedt. PVM (partij en website) is gerechtigd aangifte te doen van een strafbaar feit.

g. Misbruik, in welke vorm dan ook, van PVM en de daaraan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van PVM of delen van PVM, voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder opgaaf van reden.

h. Het is gebruiker niet toegestaan materiaal te plaatsen op PVM waarvan de auteursrechten niet bij gebruiker of in het publieke domein liggen. Met het plaatsen van foto’s, video’s, teksten, software, tekeningen, muziekstukken of ontwerpen verklaart gebruiker de auteursrechthebbende te zijn danwel diens expliciete toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van het geplaatste materiaal.

i. Het plaatsen van linkjes naar illegale inhoud of ongewenste websites is reden voor directe uitsluiting van PVM.

j. Het niet opvolgen van aanwijzingen van beheerders van PVM hieronder inbegrepen moderators, site-administrators en administrator, kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van PVM.

k. Het plaatsen van persoonsgegevens of pornografisch materiaal, evenals belediging, schending van privacy of anderszins storend of onwenselijk gedrag, kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van PVM en/of aangifte te doen van een strafbaar feit.

l. PVM behoudt zich het recht voor diensten aan te passen, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren voor users. De beslissing hierover is volledig aan de PVM. Aan het bestaan van functionaliteit kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de werking ervan, het bestaan ervan of toegang daar tot.

m. Het plaatsen van informatie verkregen uit een besloten gedeelte van PVM, dat wil zeggen een gedeelte waar niet alle bezoekers toegang tot hebben, of het op welke wijze dan ook verspreiden van deze informatie zonder uitdrukkelijke toestemming is reden voor onmiddellijke en permanente uitsluiting van PVM.

n. Elke bepaling in deze voorwaarden kan slechts worden aangepast indien beide partijen hiermee instemmen en de alternatieve overeenkomst vastleggen.

o. Het omzeilen van de beveiligingen van PVM of het ongeoorloofd verschaffen van toegang tot rechten, systemen, topics of accounts is strafbaar. Gebruiker zal permanent worden uitgesloten van PVM en er kan aangifte gedaan worden.

p. Het bedreigen van PVM, gebruikers of haar beheerders in de ruimste zin van het woord kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van PVM. In het geval van een conflict tussen PVM en user zal de user worden uitgesloten van PVM.

q. Het gebruik van de systemen en diensten van PVM namens iemand die de toegang is ontzegd, of het gebruik hiervan om voor die persoon berichten door te geven, is reden voor onmiddellijke uitsluiting van PVM.

4. Auteursrecht

a. Alle rechten zijn expliciet voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van geboden informatie voor persoonlijk gebruik, of anders voor zover dit expliciet door PVM wordt aangegeven danwel hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt verleend, is het niet toegestaan de inhoud van deze website en haar onderdelen geheel danwel gedeeltelijk over te nemen, vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van geplaatste foto's, teksten en ander materiaal of andere berichten van PVM zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden. Het auteursrecht van de reacties berust bij de individuele auteurs.

5. Spam

a. Het gebruik van de Dienst alsmede het gebruik van de informatie op de Site is enkel en alleen toegestaan met het oog op het kunnen communiceren, discussiëren met andere gebruikers op de site waarbij geldt dat het karakter van de communicatie geen commercieel maar slechts een particulier doel mag dienen, tenzij ter plaatse anders aangegeven.

b. Het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële en/of promotionele communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post, topics, post en reacties binnen PVM, het profiel van de gebruiker of anderszins met gebruikers, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten, bedrijven, websites of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het karakter van de dienst of mogelijke interesse van een gebruiker is niet toegestaan.

c. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming reclame of promotie te maken in topics, berichten, ondertitels, nickname, signatures of profielen, of te werven via PVM of enige andere vorm van communicatie binnen PVM, noch geïnitieerd via PVM.

d. Adverteren kan via onder andere adwords of webads. Of een post, bericht of uiting valt onder “reclame of promotie‟ wordt bepaald door beheerder. Plaatsen van reclame kan reden zijn tot onmiddellijke uitsluiting van PVM.

e. Indien gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare vergoeding van € 500,- (zegge vijfhonderd euro) exclusief incasso- en onderzoekskosten per gebeurtenis, waarbij het verzenden van een niet toelaatbare uiting naar een gebruiker geldt als één gebeurtenis.

6. Verwerking van persoonsgegevens / Privacy Policy

a. PVM zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan de exploitatie van de sites, subsites en diensten van PVM.

b. Persoonsgegevens zullen niet bekend worden gemaakt aan andere partijen of verwerkt op andere wijzen dan vermeld in dit document, tenzij het betreft bij diverse acties zoals sommige aan PVM gerelateerde prijsvragen/campagnes.

c. PVM is uitgesloten van aanmelding bij het CBP op basis van Artikelen 11, 31, 35 en 42 van het vrijstellingsbesluit ( zie ook http://wetten.overheid.nl/BWBR0012461/2015-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf3_Artikel11, http://wetten.overheid.nl/BWBR0012461/2015-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf8_Artikel31, http://wetten.overheid.nl/BWBR0012461/2015-01-01#H... en http://wetten.overheid.nl/BWBR0012461/2015-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf9_Artikel42) PVM Handelt conform de toegestane doeleinden van verwerking, categorieën van verwerkte gegevens en ontvangers van de gegevens als genoemd in voornoemde artikelen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

d. Bij elke post wordt het IP-adres opgeslagen.

e. In het kader van veiligheid en het verbeteren van de inhoud van PVM kan van gebruikers worden bijgehouden welke pagina’s zij binnen de site hebben bezocht.

f. Door derden en aanleveranciers van onder andere afbeeldingen kunnen ook cookies worden geplaatst. Je kunt externe cookies via je browser blokkeren. Hiermee kan wel functionaliteit verloren gaan.

7. Onvoorziene omstandigheden en slotbepaling

a. In gevallen en situaties waarin niet voorzien wordt door de algemene voorwaarden beslist de moderators, site-administrators en administrator van PVM. Deze genomen beslissingen zijn definitief. Er wordt slechts over gecorrespondeerd indien en voor zolang PVM dit wenselijk acht.

b. PVM behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment aan te passen. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor deze bepalingen regelmatig in te zien, tenminste bij het inloggen of op enige dag plaatsen van een bericht

c. Indien gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden is het gebruiker niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van PVM. Met het gebruiken van PVM door te registreren, in te loggen, berichten te plaatsen of op andere manieren te participeren verklaart user zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

d. Door gebruikers zelf geplaatste voorwaarden en bepalingen, bijvoorbeeld in post, signatures of elders, althans zichtbaar of onzichtbaar voor derden gelden strikt als tekstuele ten behoeve van discussie en hebben geen enkele wettelijke waarde anders dan tekstuele. Ze vormen in geen geval een overeenkomst en scheppen in geen geval voorwaarden. De enige overeengekomen voorwaarden en bepalingen tussen PVM en gebruiker zijn de voorwaarden en bepalingen zoals genoemd in dit document.

e. Indien user van mening is dat bepalingen in deze overeenkomst ongeldig zijn dient user dit kenbaar te maken alvorens akkoord te gaan.

f. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven en zal PVM in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.