programma 2018-2022

Partij Veilig Maastricht: veilig, sociaal en chauvinistisch

Partij Veilig Maastricht (PVM) is een rechtse partij, met een groot sociaal hart. Meer veiligheid, aanpak radicalisering en lage lasten hebben voor PVM topprioriteit.

Het welbevinden van de inwoners van onze mooie stad, onze tradities, normen en waarden, de zorg voor onze senioren, zieken en jeugd zijn hierbij belangrijke speerpunten.


1. Een VEILIG Maastricht

Meer wijkagenten en toezichthouderszichtbaar in de wijk

Harde aanpak drugsrunners

Harde aanpak en actieprogramma tegen radicalisering

Adequaat optreden om veiligheid van burgers te verhogen in de breedste zin van het woord

Stimuleren buurtpreventie app


2. Een SOCIAAL Maastricht

Aanpak groeiende armoede

Vereenvoudigen declaratieregelingen

60-plussers in de bijstand hoeven niet te solliciteren in ruil voor inzet voor de samenleving

Betere doorstroming naar opleiding en werk

Fraude hard aanpakken

Zorg toegankelijk, laagdrempelig en betaalbaar houden

Mantelzorgers beter ondersteunen

Meer opvangplekken voor zwerfjongeren


3. Een CHAUVINISTISCH Maastricht

Behoud Maastrichts erfgoed

Stedelijk museum waar de geschiedenis van de stad en haar mensen te zien is

Zaal en repetitieruimtes voor amateurcultuur en stedelijke carnavalsactiviteiten

Investeer in Maastrichts verenigingsleven: harmonieën, koren en amateurtoneel

Campagne om Maastrichtse tradities en dialect te stimuleren

De vlam van Minckeleers moet weer branden


4. Een GEÏNTEGREERD Maastricht

Integratie is belangrijk, daarom begeleiding achter de voordeur

Nederlandse taal leren is verplicht

Geen subsidie voor mondiale en ontwikkelingsprojecten


5. Een LEEFBAAR Maastricht

Actieprogramma om eenzaamheid te verminderen

Minimaal twee brede middelbare scholen in Maastricht

Kinderopvang dient betaalbaar en beschikbaar te zijn

Meer activiteiten gericht op behoefte van jongeren

Investeer in studentencampus, zodat overlast in wijken wordt beperkt

Beter onderhoud openbaar groen en onkruidbestrijding in de wijken

Voldoende sociale en betaalbare huurwoningen

Eenmaal per maand gratis grof vuil ophalen

6. Een SPORTIEF Maastricht

Laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod

Maatschappelijke projecten van MVV faciliteren en steunen

Voer schoolzwemmen en gymlessen op school weer in

Steun voor amateursport, zowel individueel als in verenigingsverband

Recreatiegebruik ENCI-groeve moet mogelijk blijven


7. Een BEREIKBAAR Maastricht

Meer parkeerplekken in de wijken

Straatparkeertarieven niet verhogen

Meer investeren in wegenonderhoud

Gratis of goedkoop openbaar vervoer vanuit parkeerlocaties aan de rand van de stad

Fietsenstallingen uitbreiden en openingstijden verruimen

Minder doseerlichten

Geen tram in onze historische binnenstad


8. Een ECONOMISCH Maastricht

Meer banen door nieuwe bedrijven en uitbreiding bestaande bedrijven

Verminderen ouderenwerkloosheid

Meer banen in de zorg

Behoud industriële werkgelegenheid


9. Een DEMOCRATISCH Maastricht

De burger kiest de Burgemeester

Neem burgerinitiatieven en referenda serieus


10. Een FINANCIEEL GEZOND Maastricht

Stop onverantwoorde grote uitgaven

Geen belastingverhogingen die de burgers raken

Sluitende begroting: inkomsten en uitgaven in balans

Slim combineren van budgetten

Bezuinigen door beleidskeuzes, wat doen we wel en wat doen we niet

Minder inhuur