Verkiezingsprogramma 2018Bestuur

Partij Veilig Maastricht (PVM) is een rechtse partij, met een groot sociaal hart. We sluiten daarom niemand buiten. Meer veiligheid, aanpak radicalisering, goede integratie en lage lasten hebben voor PVM topprioriteit. Werk, zorg, volkscultuur en armoedebeleid zijn de onderwerpen waar ons sociale hart zich sterk voor maakt. De mens staat bij ons centraal. PVM is de partij met oplossingen voor de uitdagingen die er in Maastricht zijn. PVM is geen populistische partij, maar een realistische partij. PVM heeft zich na 8 jaar vertegenwoordiging in de gemeenteraad bewezen als een stabiele factor in de lokale politiek. We groeien enorm en hebben een groot netwerk in de stad over alle lagen van de bevolking heen en in alle wijken. We zijn een stevige lokale partijmet sterke kandidaten. PVM is bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. PVM richt zich op Maastricht. Het welbevinden van de inwoners van onze mooie stad, onze tradities, normen en waarden, de zorg voor onze senioren, zieken en jeugd zijn hierbij belangrijke speerpunten. Veiligheid van de ‘Maastrichtenaar’ moet centraal blijven staan in de brede zin van het woord. Respect en tolerantie staan hoog in het vaandel. Daarnaast moet de stad zich blijven ontwikkelen en blijven groeien, maar niet ten koste van alles. PVM gaat in eerste instantie voor het welbevinden, de zorg en het geluk van onze inwoners.

 • Betere dienstverlening en communicatie met de burger. Communicatie moet sneller.
 • Minder regelgeving voor burgers, ondernemers en horeca.
 • Samenwerking met de regio is belangrijk. Als centrumgemeente moet Maastricht daarin de regie nemen.

Veiligheid

 • Meer wijkagenten en toezichthouders zichtbaar in de wijk. Handhaving meer gericht op veiligheid van de burgers en leefbaarheid in de buurt.
 • Het huidige gedoogbeleid zorgt voor onduidelijkheid voor burgers en gemeenten. Alle coffeeshops in Nederland dienen zich aan dezelfde regels te houden. Zolang er landelijk geen duidelijkheid is over het coffeeshopbeleid, is PVM tegenstander van het i-criterium. Harde aanpak van drugsrunners. Goede voorlichting op scholen met betrekking tot drugsgebruik.
 • Maatregelen om de veiligheid van burgers te verhogen.
 • Stimuleren buurtpreventie app.
 • Harde aanpak radicalisering. Streng, consequent en rechtvaardig. Verbieden van bijeenkomsten en verenigingen/stichtingen die zich hiermee bezighouden, betrokkenen juridisch vervolgen. PVM is voorstander om teruggekeerde Syriëgangers op te pakken en te vervolgen om de samenleving te beschermen.
 • Met politie, welzijnswerk, jongerenwerkers en onderwijs wordt samengewerkt om radicalisering in kaart te brengen en vroegtijdig te signaleren. Een actieprogramma wordt opgezet om jongeren perspectief te bieden en kans op radicalisering te verminderen.

Integratie

 • PVM is voor een streng, maar rechtvaardig asielbeleid. Het Rijk is hiervoor verantwoordelijk, daarom is noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers geen taak van de gemeente.
 • Integratie is belangrijk. Intensivering is noodzakelijk, zodat statushouders kennismaken met de Maastrichtse samenleving en gebruiken, Nederlandse normen en waarden. Dat betekent begeleiding achter de voordeur.
 • De Nederlandse taal leren is verplicht om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. Daarom moet je kunnen aantonen dat je een cursus Nederlands volgt en vorderingen maakt. Een uitkering is niet alleen een recht, er zijn ook plichten aan verbonden.
  (Vrijwillig) Werken is de beste manier om te integreren in de samenleving en daarvoor moet je Nederlands kunnen spreken.
 • Geen subsidie voor mondiale en ontwikkelingsprojecten. Dit is geen gemeentelijke taak.

Armoede

 • Hulp voor iedereen die financiële problemen heeft en moeilijk/niet kan rondkomen. Mensen die het niet op eigen kracht lukt in hun inkomen te voorzien, worden ondersteund.
 • Declaratieregelingen vereenvoudigen.
 • Goede voorlichting over de bestaande voorzieningen en ondersteunende maatregelen via diverse (sociale) media.
 • Afspraken c.q. convenant maken met zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningcorporaties om meteen in actie te kunnen komen wanneer er een betalingsachterstand dreigt.
 • Maatwerk voor voldoende inkomen, ook bij AOW’ers.
 • Geen bezuinigingen op armoedebeleid.

Samenleven

 • Iedereen telt mee ongeacht geslacht, afkomst of beperking. Er moet gebruik worden gemaakt van ieders kwaliteiten.
 • Wegwerken van wachtlijsten in de zorg.
 • Voldoende op maat en gekwalificeerde zorg.
 • WMO voorzieningen toegankelijk, laagdrempelig en betaalbaar houden.
 • Ondersteunen PGB keuzemogelijkheden.
 • Dagbesteding/banen voor mensen met een beperking.
 • Mantelzorgers niet overbelasten, maar beter ondersteunen. Meer samenwerking met Steunpunt Mantelzorg.
 • Minder bureaucratie, meer zorg.
 • -Betere en meer toegankelijkheid voor minder validen in de openbare ruimte, gebouwen, bedrijven en winkels.
 • -Het aantal dakloze en zwerfjongeren is fors toegenomen, opvangcentra raken overvol, dus er moeten meer opvangplekken komen. Zorg dragen voor goede doorstroom d.m.v. trajecten op maat.
 • Zorgen voor betere doorstroming naar opleiding en werk.

Cultuur

In de professionele cultuur is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Naast de professionele cultuur is het nu tijd om de gekoesterde amateur- en volkscultuur en de tradities waar Maastricht bekend om staat te ondersteunen:

 • Behoud Maastrichts erfgoed.
 • zaal en repetitieruimtes voor volks- en amateurcultuur en stedelijke carnavalsactiviteiten.
 • Laagdrempelig en betaalbaar muziekonderwijs en ondersteuning harmonieën, koren en amateurtoneel.
 • Campagne om het gebruik van dialect te stimuleren en het imago van dialect spreken positief te beïnvloeden in samenwerking met o.a. Veldekekrink Mestreech en scholen.
 • Stedelijk museum waar de geschiedenis van de stad en haar mensen is te zien.
 • Ondersteuningamateurevenementen.
 • De vlam van Minckeleers moet weer branden.

Economie en werkgelegenheid

 • Meer acquisitie van bedrijven om banen te creëren.
 • Stimuleren vestigingsklimaat.
 • Behoud industriële werkgelegenheid.
 • Ondersteunende maatregelen om ouderenwerkloosheid te verminderen.
 • Optimaal gebruik maken van landelijke middelen en extra inzetten op werktrajecten voor 45-plussers.
 • Inzetten op banen in de zorg.
 • Meer inzet op leer/werk trajecten; principe meester-leerling nastreven.
 • Stimuleren maatschappelijke stages in de zorg.
 • Leegstandsbestrijding winkels.
 • Reclamebelasting heffen op basis van het aantal vierkante meters winkeloppervlakte.

Sociale zekerheid en re-integratie

 • Sociale zekerheid is er voor burgers die niet kunnen werken, niet voor mensen die niet willen werken.
 • Fraude hard aanpakken.
 • 60-plussers die langdurig werkeloos zijn en in de bijstand zitten, worden ontheven van de sollicitatieplicht in ruil voor inzet voor de samenleving (vrijwilligerswerk, participatiebanen, tegenprestatie).

Seniorenbeleid

 • Actieprogramma om eenzaamheid te verminderen.
 • Stimuleren van activiteiten die er op gericht zijn senioren zoveel en zolang mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij.
 • Stimuleren van projecten die ouderen wegwijs maken in de digitale wereld.
 • Garanderen van woon- en andere WMO-voorzieningen, zowel thuis als in zorgtehuizen.

Onderwijs

 • Minimaal twee brede middelbare scholen. Zowel in Maastricht West als in Maastricht Oost moet een brede middelbare school gehuisvest zijn.
 • Goede spreiding van de kindcentra (inclusief basisscholen) over de stadsdelen.
 • Kinderopvang dient betaalbaar en beschikbaar te zijn.
 • Aanpak laaggeletterdheid.

Studentenbeleid

 • Inzetten voor betaalbare studentenwoningen en faciliteiten verdeeld over de hele stad.
 • Streven naar studentencampus.
 • Engelstalige informatie via diverse mediakanalen.

Jongerenbeleid

 • Straathoekwerkers komen terug.
 • Meer activiteiten gericht op de behoefte van jongeren.

Verkeer en mobiliteit

 • In woonwijken dienen meer parkeerplekken te komen. Voor de inwoners van Maastricht moeten voor alle parkeervergunningen dezelfde tarieven gelden ongeacht de wijk.
 • Straatparkeren dient ook in het centrum behouden te blijven.
 • Straatparkeertarieven worden niet verhoogd.
 • Parkeerlocaties aan de rand van de stad met goedkoop of gratis rechtstreeks vervoer naar het centrum worden uitgebreid op basis van de behoefte.
 • Minder doseerlichten.
 • Fietsenstallingen worden uitgebreid en openingstijden worden verruimd.
 • Geen tram in onze historische binnenstad.

Beheer openbare ruimte

 • De openbare ruimte dient schoon, heel en veilig te zijn.
 • Beter onderhoud openbaar groen. Niet alleen de binnenstad dient sjiek en sjoen te zijn. In de buitenwijken dient meer geïnvesteerd te worden in de onkruidbestrijding.
 • Wegen dienen goed onderhouden te worden.

Sport en recreatie

 • Sport zorgt voor verbinding in de samenleving. Amateursport, zowel individueel als in verenigingsverband, dient gestimuleerd en ondersteund te worden.
 • MVV is belangrijk voor Maastricht mede door haar vele maatschappelijke activiteiten.
 • Afspraken met betrekking tot recreatiegebruik in de ENCI-groeve moeten nagekomen worden.
 • Een laagdrempelig, breed en toegankelijk sportaanbod.
 • Herinvoering schoolzwemmen en gymlessen op school.

Stadsontwikkeling

 • Belvedère, Blauwe Loper en de Groene Loper zijn belangrijke ontwikkellocaties om te wonen en te recreëren. Diversiteit in woningaanbod is nodig.

Wonen

 • Voldoende sociale en betaalbare huurwoningen.
 • Nieuwe woonvormen mogelijk maken.
 • Leegstaande kantoren ombouwen in woningen.
 • Stimulering duurzaam bouwen en zonne-energie.
 • Inzetten op levensloopbestendig bouwen.

Natuur, milieu en afval

 • Geen stijging afvalstoffenheffing.
 • Streven naar goede luchtkwaliteit.
 • Streven naar meer groen en stadsparken.
 • Eenmaal per maand grof vuil gratis ophalen, om zwerfafval te verminderen

Dierenwelzijn

 • Zorgen voor een dependance voor tijdelijke dierenopvang in Maastricht.
 • Bepleiten oprichting van een stichting die een laagdrempelig spreekuur voor dieren mogelijk maakt voor minder bedeelden en die tevens een oplossing biedt voor mensen – die om welke reden dan ook- afstand willen/moeten doen van hun huisdier.
 • Aanpak dierenmishandeling.

Democratie

 • De burger kiest de Burgemeester.
 • Neem burgerinitiatieven en referenda serieus.

Financiën en belastingen

 • Geen verhoging van de OZB (alleen indexering).
 • Sluitende begroting; inkomsten en uitgaven in balans.
 • Geen lastenverhoging.
 • Slim combineren en inzetten van budgetten door ontschotting.
 • Indien meer geld nodig is voor een bepaald onderwerp, dan de gemeente aan budget van het Rijk ontvangt, dan zijn beleidskeuzes noodzakelijk.
 • Bezuinigingen vinden plaats door efficiency, minder inhuur en beleidskeuzes. Wat doen we wel en wat doen we niet.
 • Kwijtschelding van lasten voor burgers die een laag inkomen hebben (norm: 110% van bijstandsniveau).