De lange versie

Neem de tijd

De lange versie

Neem een kop koffie. Leg je benen op de tafel, ga eens rustig lezen en neem alles tot je.

Inleiding

Partij Veilig Maastricht is al 12 jaar een stabiele partij in de gemeenteraad. We zijn een sociale en lokale partij. Sociaal op het gebied van zorg en armoedebeleid, strikt op het gebied van veiligheid, integratie, belastingen en financiën, en lokaal op het gebied van cultuur en leefbaarheid. Maastricht is een unieke stad, met een bourgondische leefstijl en rijke culturele tradities. Maastricht is daarnaast een internationale stad met haar universiteit, studenten en bezoekers. Partij Veilig Maastricht vindt verbinding belangrijk en streeft naar een gezonde balans tussen alle bevolkingsgroepen in onze stad. Maastricht is echter niet alleen een stad met allure, maar ook met uitdagingen. Sociaal, cultureel en economisch willen we blijven investeren in de stad en haar inwoners. Partij Veilig Maastricht staat voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen.

De lange versie

Partij Veilig Maastricht wil dat de wijkagent voldoende tijd heeft en voltijds beschikbaar is om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn in de wijk. Samen met het buurtnetwerk, vrijwilligers en andere organisaties zorgen ze samen voor veilige en schone wijken. Burgers moeten actief betrokken worden bij wat er speelt in de buurt. Radicalisering accepteren we niet en pakken we hard aan. Partij Veilig Maastricht wil dat senioren structureel en op een laagdrempelige manier worden voorgelicht over verschillende vormen van (internet)oplichting en huiselijke criminaliteit. Drugscriminaliteit, ondermijning, het verhandelen van lachgas en vandalisme hebben een grote impact in buurten en pakken we ook hard aan.

De Maastrichtenaar blijft langer zelfstandig wonen. Hierdoor is de vraag naar thuiszorg groter en complexer. Om toch goede en passende zorg te bieden moet de samenwerking tussen de gemeente, corporaties en zorgorganisaties beter, door duidelijke meetbare afspraken te maken en het aantal betrokken partners tot een minimum te beperken. Zo houden we het overzichtelijk. Daarnaast wil Partij Veilig Maastricht dat er voortdurend gemeten wordt of de middelen voor de zorg op een efficiënte wijze worden ingezet. Voor Partij Veilig Maastricht blijft voorop staan, dat wie zorg nodig heeft, deze ook krijgt. Ook moet de Maastrichtenaar weten waar hij of zij terecht kan voor hulp bij personen die verward gedrag vertonen. Een 24-uurs meldpunt garandeert dat er op elk tijdstip van de dag passende hulp geboden kan worden.

Aan onze senioren hebben we veel te danken. De groep senioren wordt niet alleen groter, ze worden gelukkig ook steeds ouder. We moeten senioren goed ondersteunen bij het ouder worden en hun kennis en ervaring gebruiken waar mogelijk. Openbare gebouwen moeten maximaal rekening houden met hun behoeftes. Het vervoer op maat moet betaalbaar blijven. Ook speelt stille armoede bij ouderen een rol. Een deel van onze ouderen krijgt momenteel onvoldoende huishoudelijke zorg omdat de hoeveelheid cliënten gestegen is na de invoering van het abonnementstarief. Partij Veilig Maastricht wil met andere gemeentes actief gaan lobbyen in Den Haag om dit landelijke besluit terug te laten draaien.

Partij Veilig Maastricht zorgt voor een ruimhartig en rechtvaardig armoedebeleid. Speciale aandacht gaat uit naar kinderen die leven in armoede en de gevolgen die dit voor hen heeft. Ook Maastrichtenaren die in stille armoede leven, verliezen we niet uit het oog. Partij Veilig Maastricht wil de 50-gezinnen-aanpak en laagdrempelige wijkpoli’s, waar mensen terecht kunnen met al hun vragen, verder uitbreiden. De stadsdeelleiders zullen hier een centrale rol in vervullen. Partij Veilig Maastricht ziet de voordelen van kleinschalige projecten in de wijk, waaronder de werkleerbedrijven. Deze projecten zorgen er op een positieve wijze voor dat kwetsbare jongeren klaar worden gestoomd voor de arbeidsmarkt.

Een optimale afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs draagt bij aan het welzijn van onze kinderen. Jongeren die namelijk extra ondersteuning nodig hebben, zijn gebaat bij een vroege signalering. De samenwerking tussen gemeente en jeugdzorg moet beter, sneller en effectiever. Het terugdringen van de wachtlijsten en het inspelen op de groei van het aantal jongeren dat ondersteuning nodig heeft, krijgt onze volle aandacht.

Partij Veilig Maastricht wil dat niet alleen Havo en VWO, maar ook VMBO-onderwijs aan beide zijden van de stad aangeboden wordt. Openbaar onderwijs en Rooms-Katholiek onderwijs moet behouden blijven. Wij willen een veilige en moderne huisvesting voor alle scholen en we willen alvast geld reserveren voor luchtbehandeling en klimaatbeheersing in deze scholen. Daarnaast willen we altijd voldoende huisvestingscapaciteit, zodat er geen kinderen meer thuis zitten te wachten op passend onderwijs.

De rattenoverlast moet drastisch omlaag. Naast de hinder, is de aanwezigheid van ratten namelijk een risico voor de volksgezondheid. Partij Veilig Maastricht wil een uitbreiding van de automatische rattenvallen in ons rioolstelsel om zo sneller en effectiever het probleem op te lossen. Partij Veilig Maastricht benadrukt vooruitziend watermanagement, met focus op het terugdringen van de veiligheidsrisico’s van hoogwater voor onze inwoners.

Partij Veilig Maastricht wil dat alle inwoners mee kunnen doen in een eerlijk en open gesprek over zaken die voor hen belangrijk zijn. We willen de burgers actief betrekken bij besluitvorming. Maastricht moet wel duidelijker zijn over de mogelijke uitkomsten van deze interactieve bijeenkomsten en vergaderingen. Voor alle onderwerpen geldt dat proactieve communicatie, in een voor de inwoners begrijpelijke taal, een vereiste is en voor Gemeente Maastricht, nog een verbeterpunt.

Partij Veilig Maastricht heeft een groot hart voor dieren. We hebben de morele verantwoordelijkheid zorg te dragen voor het welzijn van alle dieren in Maastricht. Een 24-uurs-dierenopvang voor alle dieren in Maastricht is daarbij onmisbaar. Een extra toezichthouder dierenwelzijn die intensief toeziet op het welzijn van dieren hoort daarbij. Dierenmishandeling pakken we hard aan.

Partij Veilig Maastricht vindt een goede balans in de woningvoorraad belangrijk; de perfecte mix van koop-, betaalbare en sociale huurwoningen. Deze mix is van groot belang voor de leefbaarheid en het woongenot in de wijken. Het bouwen van nieuwe woonwijken, zoals bijvoorbeeld op het Trega-terrein, is hard nodig om de wachtlijsten te verkorten. We kijken daarbij ook naar betaalbare zorg- en levensloopbestendige woningen. Partij Veilig Maastricht hecht grote waarde aan een vertrouwde en veilige leefomgeving. Onteigening kan en mag alleen ingezet worden wanneer er een algemeen belang, zoals bijvoorbeeld het inspelen op een grote maatschappelijke kwestie, mee gediend wordt.

Partij Veilig Maastricht is van mening dat de universiteit moet zorgen voor voldoende campussen als ze het aantal studenten wil verdubbelen. Dit kan niet in de woonwijken in verband met het bewaken van het woongenot en het leefklimaat van alle verschillende inwonersdoelgroepen. De veiligheid van studentenkamers moet altijd gewaarborgd blijven. Intimidatie van studenten moet strikter aangepakt worden. Daders worden gepakt en vervolgd. Er komt een loket dat ervoor zorgt dat de drempels en rompslomp die komen kijken bij werk voor studenten van buiten Europa, doet verdwijnen. Hier kunnen zowel de werkgever, als de student die wil werken terecht.

Partij Veilig Maastricht hecht grote waarde aan de lokale cultuur. We willen een stevigere ondersteuning voor de amateurkunsten, omdat dit op de lange termijn een positief effect heeft op de professionele kunsten en het onze inwoners met elkaar verbindt. We willen investeren in het Maastrichtse materiële en immateriële erfgoed. Onder andere in het behoud van onze vestingwerken. De herbouw van verdwenen monumentale bouwwerken, zoals de Kruittoren van Wyck of een stadspoort, staat hoog op onze wensenlijst. Kleinschalige evenementen vinden wij even belangrijk als grootschalige evenementen en moeten door de gemeente op dezelfde wijze ondersteund worden. Evenementen moeten beter gespreid worden over de hele stad.

Partij Veilig Maastricht vindt het milieu een zeer belangrijk thema, omdat het direct invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van onze burgers. Maastricht wordt omringd door België en Duitsland. Een goede samenwerking tussen grensgemeentes is een harde voorwaarde. Hier valt echter nog een wereld te winnen. Zonnepanelen willen we alleen op daken en niet op kostbare en schaarse (akker)grond. Horizonvervuilende windmolens willen wij alleen wanneer het echt niet anders kan. Een milieuzone is bespreekbaar, mits het een effectieve bijdrage levert aan de luchtkwaliteit en alle bezoekers aangesproken kunnen worden op de naleving hiervan. Afvalreductie is goed, maar mag nooit ten koste gaan van de leefbaarheid. Het gemeentelijk afvalbeleid moet opnieuw onder de loep genomen worden.

Partij Veilig Maastricht wil meer parkeerplekken voor onze inwoners in de wijken. Voor dagtoeristen maken we parkeerplaatsen met bijbehorende voorzieningen aan de rand van de stad met daarbij goede aansluitingen op het openbaar vervoer. We willen strenger handhaven op foutief gestalde fietsen om zo de veiligheid voor voetgangers en mensen met een beperking te vergroten. We stimuleren fietsgebruik, maar dit mag niet leiden tot afstraffing van het autogebruik. Op wegen in wijken waar veel te hard gereden wordt, zetten we mobiele camera’s en snelheidsverlagende maatregelen in. We zorgen ervoor dat senioren in de dal-uren kunnen genieten van een OV-tarief met korting.

Partij Veilig Maastricht vindt het belangrijk dat iedereen op een laagdrempelige manier kan bewegen en sporten in zijn eigen buurt. Sporten is niet alleen belangrijk om gezondheidsproblemen te voorkomen, maar het versterkt de sociale cohesie en vermindert eenzaamheid. Het schoolzwemmen voeren we opnieuw in. MVV is niet alleen maatschappelijk betrokken, maar ook belangrijk voor veel mensen in onze stad. Immers: sport verbroedert en verbindt onze inwoners. De gemeente dient als eigenaar te zorgen voor een stadion dat voldoet aan de bouwkundige eisen van deze tijd en draagt zo bij aan de veiligheid van alle aanwezigen. De amateursport faciliteren we beter doordat de gemeente actief verenigingen met raad en daad bijstaat om de sport betaalbaar te houden. Op de lange termijn willen wij een binnenaccommodatie voor urban sports bouwen om zo een veilige en georganiseerde plek te geven aan dit groeiende sportgenre.

Partij Veilig Maastricht vindt dat alleen echte vluchtelingen opgevangen mogen worden. Uitbreiding van de opvangcapaciteit mag alleen onder strikte voorwaarden. Personen die uitzicht hebben op een definitief verblijf, zullen goed begeleid moeten worden om zo snel mogelijk te integreren en zich de Nederlandse normen en waarden eigen te maken. Dit vraagt om een goed overleg tussen gemeente en COA om te zorgen voor een lokaal integratietraject op maat, dat voldoet aan de Maastrichtse maatstaven.

Maastricht moet actief gaan lobbyen om bedrijven naar Maastricht te halen. De komst van DSM en Dagblad de Limburger smaakt naar meer en versterkt de lokale economie. De werkgelegenheid in de weinige industrie die er nog is, moeten we behouden. Ook willen wij investeren in de kennisindustrie. Dit zorgt voor een groeiende werkgelegenheid op alle niveaus. De leegstand in het centrum en de buitenwijken willen we laten invullen door starters.

Reserves moeten na gebruik weer aangevuld worden. Verkregen gelden moeten besteed worden aan datgene waarvoor ze bestemd zijn. Partij Veilig Maastricht is tegen verhoging van de belastingen. Deze mogen alleen meestijgen met de inflatie. We zijn echter niet bang om keuzes te maken om weer orde op zaken te krijgen. Partij Veilig Maastricht is bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen om zo bij te dragen aan het welzijn van onze stad en haar burgers. Een gezonde financiële situatie zorgt daarbij voor rust en stabiliteit.

En dit is ook nog belangrijk…

De Tram

Partij Veilig Maastricht is altijd tegen de tram geweest en zal dit ook altijd blijven. Waarom? Het is een geldverslindend project dat niet levensvatbaar is. De bestaande buslijnen worden buiten de spits al nauwelijks gebruikt. Partij Veilig Maastricht ziet liever een goede en snelle treinverbinding naar Luik om van daaruit snel door te kunnen gaan naar steden als Brussel en Hasselt.

Zonneparken

Partij Veilig Maastricht wil geen zonneweides of zonneparken op kostbare (akker)grond zoals op het Lanakerveld. Onze gronden zijn te kostbaar en historisch te belangrijk om deze hiervoor op te offeren. We hebben echter genoeg dakoppervlaktes in onze stad. Die moeten als eerste volgelegd worden.