De samenvatting

Mand.

De samenvatting

Jij houdt van kort en bondig. Daar gaan we!

De samenvatting

Partij Veilig Maastricht is al 12 jaar een stabiele partij in de gemeenteraad. We zijn een sociale en lokale partij. Sociaal op het gebied van zorg en armoedebeleid, strikt op het gebied van veiligheid, integratie, belastingen en financiën, en lokaal op het gebied van cultuur en leefbaarheid. Maastricht is een unieke stad, met een bourgondische leefstijl en rijke culturele tradities. Maastricht is daarnaast een internationale stad met haar universiteit, studenten en bezoekers. Partij Veilig Maastricht vindt verbinding belangrijk en streeft naar een gezonde balans tussen alle bevolkingsgroepen in onze stad. Maastricht is echter niet alleen een stad met allure, maar ook met uitdagingen. Sociaal, cultureel en economisch willen we blijven investeren in de stad en haar inwoners. Partij Veilig Maastricht staat voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen.

 • Wijkagent voltijds beschikbaar voor de wijken.
 • Burger actief betrekken in overleg over wijkproblematieken.
 • Harde aanpak radicalisering.
 • Voorlichtingsprogramma senioren over vormen van oplichting via internet en aan de deur.
 • Harde aanpak verschillende vormen van ondermijning in de wijken zoals drugscriminaliteit en handel in lachgas.
 • Samenwerking tussen gemeente, corporaties en zorgorganisaties moet beter door duidelijkere en meetbare afspraken te maken.
 • Het aantal betrokken partners beperken we tot een minimum.
 • We willen continu meten of zorgmiddelen wel efficiënt ingezet worden. Hiervoor wordt een tool ontwikkeld en vinden er audits plaats.
 • Wie zorg nodig heeft, krijgt deze, onder alle omstandigheden.
 • Opening 24-uurs meldpunt voor verwarde personen om zo direct hulp te bieden.
 • Senioren moeten maximaal ondersteund worden bij het ouder worden.
 • Gebruik kennis en ervaring van deze ouderen door ze een actieve stem te geven in overlegorganen.
  Ze weten namelijk zelf wat het beste is voor hen.
 • Openbare gebouwen worden maximaal afgestemd op behoeftes senioren.
 • Stille armoede bij senioren moet actiever bestreden worden.
 • Het abonnementstarief moet van tafel. Zo krijgen de ouderen die het echt nodig hebben weer voldoende zorg. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Niet andersom.
 • Het vervoer op maat moet betaalbaar blijven en ruimhartig beschikbaar blijven.
 • Senioren mogen in de daluren tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van het openbaar vervoer.
 • Ruimhartig en rechtvaardigarmoedebeleid.
 • Geen Maastrichts kind mag in armoede leven.
 • Stille armoede verdient bijzondere aandacht.
 • De 50-gezinnen aanpak was succesvol. Deze gaan we uitbreiden.
 • Wijkpoli’s waar je terecht kunt met vragen.
 • Herintroductie stadsdeelleiders.
 • Kleinschalige projecten in de wijken stormen kwetsbare jongeren klaar voor de arbeidsmarkt en geven hen een doel.
 • Jeugdzorg en onderwijs moeten beter met elkaar gaan samenwerken om zo het welzijn van onze kinderen te vergroten.
 • Door betere afstemming kunnen we problemen vroegtijdig aanpakken.
 • Betere samenwerking tussen gemeente, jeugdzorg en onderwijs.
 • De wachtlijsten voor jeugdzorg moeten drastisch verkort worden.
 • Alle vormen van middelbaar onderwijs aan beide kanten van de Maas
 • Behoud openbaar en katholiek onderwijs.
 • Veilige en moderne huisvesting voor scholen.
 • Extra geld opzij zetten zodat alle scholen een goede luchtbehandeling en klimaatbeheersing krijgen.
 • Kinderen mogen niet thuis zitten wegens een tekort aan huisvesting.
 • De rattenoverlast moet drastisch omlaag door uitbreiding aantal automatische rattenvallen in het riool.
 • Maastricht moet nu plannen maken en uitvoeren om in de toekomst de stad vrij van hoogwater te houden.
 • Eerlijke en open gesprekken met inwoners over zaken die voor hen belangrijk zijn.
 • Betrek inwoners actief bij besluiten.
 • De gemeente moet via alle kanalen communiceren in begrijpelijke en eenvoudige taal.
 • De gemeente moet meer initiatief tonen als het gaat om informeren en communiceren. Is het relevant voor onze inwoners? Dan informeren we!
 • 24-uurs dierenopvang is onmisbaar in Maastricht. Hier mag nooit op bezuinigd worden.
 • Aanstellen gemeentelijke toezichthouder dierenwelzijn.
 • Harde aanpak dierenmishandeling.
 • Goede balans van koop-, betaalbare en sociale huurwoningen zorgt voor leefbaarheid en woongenot.
 • Betaalbare zorg- en levensloopbestendige woningen worden niet vergeten.
 • Wachtlijsten verkorten door bouw nieuwe woonwijken.
 • Onteigening is een zwaar middel en mag alleen in het geval van een grote maatschappelijke kwestie en algemeen belang.
 • Uitbreiden universiteit mag alleen als er voldoende campussen zijn om zo het leefklimaat in de wijken voor iedereen te garanderen.
 • Studentenkamers moeten altijd veilig zijn en voldoen aan de regels.
 • Intimidatie van studenten moet strikter aangepakt worden. Daders worden gepakt en vervolgd.
 • Er komt een loket dat ervoor zorgt dat de drempels en rompslomp die komen kijken bij werk voor studenten van buiten Europa, doet verdwijnen. Hier kunnen zowel de werkgever als de student die wil werken terecht.
 • Lokale cultuur is zeer belangrijk omdat het inwoners verbindt en maakt wie we zijn.
 • Betere ondersteuning voor de amateurkunsten om zo op termijn ook de professionele kunsten te kunnen garanderen.
 • Extra investeren in Maastrichts materieel en immaterieel erfgoed.
 • Herbouw van verdwenen monumenten zoals de kruittoren van Wyck of een stadspoort en daarmee onze toeristische positie versterken.
 • Kleinschalige evenementen zijn even belangrijk als grootschalige evenementen.
 • Evenementen moeten beter gespreid worden over de stad.
 • Het beleid voor duurzaamheid en milieu moet in dienst staan van de veiligheid en volksgezondheid. Het is voor Partij Veilig Maastricht een zeer belangrijk thema.
 • Goede en soepele samenwerking met grensgemeentes. Dat is nu niet het geval.
 • Zonnepanelen horen op daken en plekken waar er geen verstoring van de openbare ruimte plaatsvindt. Kostbare (akker) grond hoort daar niet bij.
 • Windmolens zijn horizonvervuilend en worden alleen geplaatst wanneer alle andere opties opgebruikt zijn.
 • Een milieuzone is bespreekbaar, mits het een effectieve bijdrage levert aan de luchtkwaliteit en alle bezoekers aangesproken kunnen worden op de naleving hiervan.
 • Afvalreductie is goed, maar mag nooit ten koste gaan van de leefbaarheid.
 • Het gemeentelijk afvalbeleid moet opnieuw onder de loep genomen worden.
 • Meer parkeerplekken voor inwoners in de wijken.
 • Dagtoeristen parkeren aan de rand van de stad. Niet aan de rand van het centrum.
 • Fout gestalde fietsen handhaven we strenger i.v.m. de veiligheid van voetgangers en mensen met een beperking.
 • Plaatsing mobiele camera’s en toepassen snelheidsverlagende maatregelen op tal van hoofdwegen in de wijken.
 • Senioren krijgen korting wanneer ze in daltarief het OV willen gebruiken.
 • Iedereen moet op laagdrempelige wijze kunnen sporten in zijn buurt.
 • Schoolzwemmen voeren we opnieuw in.
 • De gemeente moet zorgen dat stadion de Geusselt voldoet aan de eisen van 2022 om zo de veiligheid van alle bezoekers te garanderen.
 • De gemeente moet de amateursport actief met raad en daad bijstaan om de sport betaalbaar te houden.
 • Partij Veilig Maastricht wil een binnenaccomodatie bouwen voor urban sports als skaten, bmx en parcours. Zo ontstaat er een veilige plek en weersbestendige plek voor ontmoeting.
 • Alleen echte vluchtelingen worden opgevangen.
 • Uitbreiding van de opvangplekken mag alleen onder stricte voorwaarden.
 • Frequenter en beter overleg tussen gemeente en COA.
 • Personen die in Maastricht blijven krijgen integratietraject op maat dat aan de Maastrichtse maatstaven voldoet.
 • Actief lobbyen om nieuwe bedrijven naar Maastricht te halen.
 • Behoud werkgelegenheid in de industrie.
 • Kennis-industrie blijven ontwikkelen.
 • Vul leegstand in centrum en buitenwijken in met starters.
 • Belastingen mogen niet verhoogd worden. Alleen een inflatiecorrectie.
 • Maastricht moet financieel gezond worden en blijven.
 • Reserves moeten na gebruik weer aangevuld worden.
 • Verkregen gelden moeten besteed worden aan datgene waarvoor ze bestemd zijn.