Bijdrage Tiny Meese Raadsbijeenkomst 1 september 2020

Onderstaande is de bijdrage zoals gegeven door fractievoorzitter Tiny Meese op 1 september 2020 als reactie op de bezuinigingsvoorstellen van het college.

Dankuwel voorzitter,(PVM heeft deze keer een kleine bijdrage, immers u heeft de uitslag van deze pre-begroting gisteren reeds in de krant kunnen lezen).

Partij Veilig Maastricht ziet door de bomen het bos niet meer. Niet letterlijk natuurlijk, want zelfs het bomenplan is nog niet op orde. In 2018 hebben wij reeds gewaarschuwd voor de “te” grote ambities zonder financiële dekking voor de hele periode. En zoals nu blijkt zou het veel beter zijn geweest om, i.p.v. onbegrensde ambities, realistische doelen te stellen. Maar niet alleen hierdoor worden de meest kwetsbare burgers van onze stad getroffen, de klappen vallen ook doordat dit college totaal niet “in control” is. Zwarte Piet, of roetPiet moet ik eigenlijk zeggen, zou jaloers zijn op de wijze waarop hier ongecontroleerd met zorggelden is gestrooid.
En dan durft een portefuillehouder te zeggen dat de raad haar verantwoordelijkheid als budgethouder moet nemen en legt hij het probleem dat hij mede veroorzaakt heeft bij de raad neer, lekker makkelijk toch?
Wij hadden er blindelings op moeten kunnen vertrouwen dat onze wethouders “in control” waren. Ze hadden moeten werken zoals de gemeenteraad kaderstellend, dan wel controlerend, van hun verlangt. Daar hoort ook bij het tijdig verschaffen van alle inlichtingen die voor een goed bestuur noodzakelijk zijn. Maar zelfs dat gebeurde niet. Na veel vragen en flink trekken kregen we zo nu en dan wat antwoorden, vaak ook nog via de media.
Totdat opeens uit het niets…….boem: 25 miljoen tekort gevolgd door de coronacrisis.
Maar laten we deze nu niet gebruiken om ons straatje schoon te vegen, het grote tekort was er al voordat corona de kop opstak.

In 2018 sprak u wijze woorden voorzitter….
We moesten samen rigoureus ingrijpen in de manier waarop we ons werk moesten doen, anders zou deze raad een vechtraad worden die niet meer effectief zou zijn en de burgers met lege handen zou laten staan.
Precies dit gebeurt; er is een grote tweespalt tussen coalitie en oppositie. Alles wordt afgetikt en voorgekookt en naar de oppositie wordt te weinig geluisterd. Voorstellen uit deze hoek zijn bij voorbaat al gedoemd te mislukken en worden vaak weggelachen. Maar burgers die op oppositiepartijen stemmen, zijn ook burgers van Maastricht. Ook zij dienen vertegenwoordigd en gehoord te worden.

En dan uw persbericht “Het stadsbestuur gaat onverkort door met de opgave waar de stad voor staat, de ambities die daarbij horen en de zorg voor alle inwoners.”
Tja…….met wat gaan we dan door?
Gaan we de rekening nu zomaar bij onze burgers neerleggen door belastingen te verhogen en te snoeien in de dienstverlening? Want dat staat in het pakket van maatregelen van dit college. Zeer forse bezuinigingen op zorg, cultuur en nog meer bezuinigingen die de Maastrichtenaren diep in het hart zullen raken.
En toch vindt u het zelf een ‘evenwichtig en integraal’ pakket, dat rekening houdt met het sociale hart?
PVM is helaas minder optimistisch. Wij maken ons grote zorgen over de dramatische getallen en oplopende kosten van het sociaal domein; o.a. de jeugdzorg, WMO, en bijstand. De 50-gezinnen-aanpak, een groots project dat omarmd werd door de raad, wordt nu gewoon bij het grof vuil gezet.

Maar voorzitter, het zou ons sieren als de tekorten niet alleen worden afgewenteld op de stad. We kunnen beginnen met veel minder externen in te huren, naast een vacaturestop waardoor waardevolle sociale en culturele initiatieven niet geschrapt hoeven te worden. Het moge duidelijk zijn dat wij niet blij zijn met de culturele kaalslag die u ons voorschotelt. In feite zet u een dikke streep door de cultuurvisie die nog niet zo heel lang geleden is aangenomen en waarbij wij onze ambities te kennen gaven. PVM kan slechts gedeeltelijk meegaan in de door u voorgestelde bezuinigingen binnen het beleidsveld cultuur.
Ook bezuinigen op RTV Maastricht, een vitale onafhankelijke omroep met een hoog bereik onder de diverse Maastrichtse bevolkingsgroepen, is voor ons onbespreekbaar. Dat geldt ook voor het voorstel om de subsidie van stichting Jazz Maastricht stop te zetten. Centre Céramique zien wij als een belangrijke culturele ader waarin we moeten blijven investeren.
Wat wij wel willen wegbezuinigen is Thuis in Maastricht. Dit gemeentelijk verlengstuk van communicatie dat geheel door de gemeente wordt betaald is van geen enkele meerwaarde voor onze burgers, hooguit voor de makers die eraan vasthouden.

Laten we overbodige gebouwen verkopen, dat levert miljoenen op. Dan kunnen we daar in een later tijdstip oplopende tekorten in het sociaal domein mee af dekken.
Laten we stoppen met geplande grote investeringen die niet noodzakelijk zijn. Paradepaardjes moeten op stal gezet worden.
Laten we stoppen met die geen meerwaarde hebben en hun eigen broek niet op kunnen houden subsidies te verstrekken. Laten we zorgen dat er goed getrainde deskundige mensen intake-gesprekken houden voor de WMO, zodat de middelen die we hebben terecht komen bij de doelgroep die het echt hard nodig heeft. Laten we goed kijken hoe we onze sportverenigingen, die broodnodig zijn, in stand kunnen houden. Bijvoorbeeld door de huren niet de pan uit te laten rijzen.
Laten we stoppen in deze onvoorspelbare crisistijd om ons vruchtboomfonds uit te putten. Kortom…laten we stoppen met deze sociale en culturele kaalslag.

Voorzitter,
Ons stokpaardje (veiligheid) hadden wij bijna op stal gezet.
Bijna…..want we mogen door bezuinigingen onze ogen niet sluiten voor onveiligheid. Vooral in deze grimmige crisistijd moeten wij alert blijven op veiligheid. Het moge duidelijk zijn dat wij geen voorstander zijn van het voorstel om de extra handhaving weg te bezuinigen.

Tot slot…..
PVM wil zoveel mogelijk redden door scherpe keuzes te maken, maar er zal links- of rechtsom bezuinigd moeten worden.
Wij blijven onze speerpunten richten op het optimaliseren van de sociale cohesie, zeker in de wijken met een bovengemiddelde sociale problematiek en vergrijzing. Het verbinden van mensen, jong en oud, rijk en arm is de kracht van een eerlijke energieke stad.
En ik blijf het proberen, laten we “SAMEN” als raad ervoor zorgen dat we onze inwoners en prachtige stad heel snel uit dit diepe dal halen.

Tot zover onze eerste bijdrage.