Bijdrage Tiny Meese begroting 2021

Het staat goed verwoord in de inleiding van deze begroting, VEERKRACHT EN VERBONDENHEID.

Twee onderwerpen die wij helaas niet terug zien, maar die o zo hard nodig zijn voor onze burgers en stad. We hebben reeds veel argumenten en ideeën naar voren gebracht tijdens de behandeling van de pre-begroting, helaas zien we daar ook weinig van terug in deze begroting. Onze oproep om “SAMEN” als raad ervoor te zorgen om onze inwoners en prachtige stad heel snel uit dit diepe dal te halen, tja….helaas, we zijn en blijven een roepende in de woestijn.

Onze stad staat aan de vooravond van een enorme bezuinigingsslag, niet alleen door de tekorten van de vele miljoenen of het Corona-virus, maar ook….en dat maakt het pijnlijk, het niet “in control zijn” van dit college, waarvan uiteindelijk de burgers en stad de dupe zijn.
De voorliggende begroting mag dan wel sluitend zijn, maar dit komt doordat er in onze ogen onevenredig op het sociale domein gaat worden bezuinigd. Want naast de bezuinigingen zoals voorgesteld in de pre-begroting wordt er nog eens 3,5 mln. extra bezuinigd, zonder de maatregelen die in december worden gepresenteerd.

Wij maken ons grote zorgen over de dramatische getallen en oplopende kosten van het sociaal domein; o.a. de jeugdzorg, WMO en bijstand.
Voor mensen in armoede is het altijd crisistijd, zij zitten permanent in een sociale lockdown en zitten absoluut niet te wachten op blunders vanuit het college. “Mea culpa” mag dan wel gemakkelijk zijn voor het college, maar dat geldt niet voor de 13,5 duizend hulpbehoevende Maastrichtenaren die vanuit een onjuiste aanname en een onrechtmatige aanpak onterecht zijn gekort. PVM wil de collega’s van de PvdA en SP dan ook bedanken voor hun inzet in deze, zodat dit boven water is gekomen.

Voorzitter , we hebben deze hele malaise zien aankomen sinds de intrede van de decentralisaties. En we hebben ook vaker hiervoor aan de bel getrokken.
Vele miljoenen verdampten als sneeuw voor de zon m.n. in de jeugdzorg. Het moge duidelijk zijn dat wij geen voorstander zijn van bezuinigen binnen het sociaal domein. Onze kwetsbare burgers hebben in deze moeilijke tijd juist meer steun nodig. Wij vrezen dan ook voor grote problemen binnen deze groep met als gevolg een groot sociaal drama.

Veel banen gaan verloren, een dramatische toename van werkeloosheid, meer faillissementen, het MKB wordt hard geraakt, de horeca staat het water aan de lippen en toenemende armoede. De volksgezondheid loopt groot gevaar. De indicatoren spreken duidelijke taal.
Wij willen meer in zetten op laagdrempelige voorzieningen en kloppende harten in de buurten om zo de sociale basisinfrastructuur te versterken.

Zo niet, voorzien wij ook hier op termijn een groot maatschappelijk probleem.

Bij de pre-begroting staken wij onze zorgen niet onder stoelen of banken aangaande de maatschappelijke versobering. Dat er hard ingegrepen dient te worden binnen o.a. de jeugdzorg moge duidelijk zijn. Jeugdzorg is de doos van Pandora die de gemeente blijft verrassen met kostenoverschrijdingen en tekorten.
We zullen een eigen dashboard moeten ontwikkelen waarmee we van maand tot maand jeugdzorg nauwkeurig kunnen volgen. Dit zal met 3 wethouders op dit dossier toch zeker moeten lukken? Jeugdzorg kan wel degelijk scherper aangestuurd wprdem en doelmatiger worden ingericht. De aanbieders strenger selecteren en beter volgen is hierbij een absolute must. Maar….reflectie voor de verantwoordelijken in deze heeft ook prioriteit.

Ook zou er opnieuw gekeken moeten worden naar de fin. draagkracht bij het abonnementstarief van max. €19. Dit zou alleen voor de minima en burgers/gezinnen met een laag inkomen moeten zijn. Daarnaast meer inzetten op ‘Zorg in Natura’ i.p.v. PGB  (inzake een betere en betrouwbare budgetbeheersing).

Wij constateren ook dat de extra incidentele gelden 2022 voor de jeugdzorg met instemming van de toezichthouder al verwerkt zijn in de begroting 2020. Het ene gat wordt dus met het andere gedicht, met als gevolg een negatief effect voor de begroting van 2022.
Het college stelt wederom voor een aantal zaken vanuit het vruchtboomfonds te financieren c.q. af te dekken.
Waarbij wordt gesteld dat er vanaf 2024 jaarlijks 5 mln. wordt teruggestort en het in 2028 weer helemaal aangevuld zal zijn.
Volgens ons is dit wishful thinking….wij maken ons zorgen omdat er geen garantie is dat het weer aangevuld kan worden.

Voorzitter, er is nogal wat aan de hand in de wereld, niemand weet hoe deze situatie zich verder zal ontwikkelen. Wij constateren dat COVID-19 een zware wissel trekt op onze samenleving met ontwrichtende gevolgen en niet alleen op economisch vlak. Wij zien dit ook in onze eigen stad. De mensen houden zich niet aan de regels, ouderen zijn vaak opgesloten in hun eigen bubbel en mensen hebben korte lontjes. Tel daarbij een college op dat het dringende advies van onze minister-president naast zich neerlegt en haar stad blootstelt aan de verspreiding van het COVID-19 virus door notabene op een christelijke feestdag de winkels open te stellen. En ondanks dat meer dan de halve stad hier tegen ageert wordt gewoon voorbij gegaan aan het familiegebeuren, het sociale isolement van onze ouderen en de slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers van dit verschrikkelijke virus.

Voorzitter, wij maken ons grote zorgen als we horen wat zich afspeelt m.b.t. veiligheid. Dit is dagelijks negatief aan de orde en in de publiciteit. Toch bezuinigt ook dit college op handhaving, terwijl er wat ons betreft m.n.. op het gebied van openbare veiligheid een inhaalslag gevoerd zou moeten worden.
Ondermijning, mensenhandel, witwassen, wild-west-taferelen in woonbuurten, Rotterdamse dealers die de Maastrichtse straten onveilig maken met de verkoop van harddrugs, etc. etc.
Daarnaast zijn er de problemen in de wijken door mensen die verward gedrag vertonen door een psychische stoornis, verstandelijke beperking, verslaving of een combinatie daarvan en daarbij een risico vormen voor zichzelf of hun omgeving. Doordat er geen passende opvang voor deze mensen is kunnen betrokkenen alleen de politie bellen, hopende dat er dan agenten beschikbaar zijn.
Het verhaal dat onze stad steeds veiliger is zou dus zo uit een boek van de gebroeders Grimm kunnen komen.

Voorzitter, dit zijn slechts een paar voorbeelden, het moge duidelijk zijn dat PVM tegen lastenverhoging of snijden in voorzieningen is, maar we zijn ons ervan bewust dat er links- of rechtsom bezuinigd zal moeten worden, en er scherpe keuzes gemaakt dienen te worden.
Onze voorkeur gaat o.a. uit naar:

  • Het verhogen van de forensenbelasting.
  • Innen van boetes van buitenlandse foutparkeerders.
  • Eerlijke prijzen bij verkoop onroerend goed en of bouwgrond met inachtneming van locaties.

Voorzitter, wij lopen er niet voor weg om impopulaire maatregelen te nemen, maar dat dit college en haar begroting de schoonheidsprijs niet verdient moge duidelijk zijn.

Tot zo ver mijn bijdrage in de eerste termijn.

Met vriendelijke groet,
Tiny Meese fractievoorzitter
Partij Veilig Maastricht
M: +31 (0) 6 53485175
E: t.meese@home.nl