Motie opvang dieren van daklozen tijdens de winterregeling

Onderstaande motie werd op 19 december 2023 ingedien en aangenomen! Een onduidelijke situatie wordt nu een duidelijke situatie. Daklozen weten dat straks dat hun huisdier tijdens de koude winterse dagen goed wordt opgevangen en verzorgd.

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 19 december 2023 behandelende het raadsvoorstel…

Constaterende dat:

• Dat er in de gemeente Maastricht een winterregeling voor daklozen van kracht is, waar daklozen zonder te betalen terecht kunnen in de maatschappelijke opvangvoorzieningen;

• Er ook daklozen zijn die huisdieren hebben, waarvoor geen opvang is geregeld;

• Daklozen zelf voor opvang en de daarbij horende kosten voor hun huisdieren moeten zorgen;

• Dat veel daklozen die dit niet kunnen regelen geen gebruik maken van de opvang tijdens de vrieskou met alle gevolgen van dien.

Overwegende dat:

• Eigenaren normaal zelf verantwoordelijk zijn voor zowel gezondheid en het welzijn van zijn/haar dier;

.Dieren een wezenlijk onderdeel zijn van onze samenleving;

• De gemeente een wettelijke taak heeft om het welzijn van dieren binnen de gemeentegrenzen te borgen;

 

Roept het college op om:

• Te onderzoeken hoe dit probleem opgelost kan worden indien de eigenaar zelf om bepaalde redenen geen opvang voor zijn dier kan regelen tijdens de winterregeling.

 En gaat over tot de orde van de dag.

 

Tiny Meese van der Venne

Partij Veilig Maastricht