Schriftelijke vragen m.b.t. vosjes in kruipruimte

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992‬
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 12 april 2023,

Betreft: schriftelijke vragen m.b.t. vosjes in kruipruimte

Geacht college,

De afgelopen dagen ontvingen wij veel vragen over de vosjes die gevonden zijn in een kruipruimte aan de Sint Lucassingel. De verontwaardiging over het overlijden van een (of zelfs twee) vosje(s) is heel groot. In januari 2023 is de gunning naar de Dierenambulance Limburg in Born gegaan n.a.v. prijs/kwaliteit, sindsdien krijgen wij regelmatig klachten over dieren in nood die niet de gewenste hulp krijgen.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat de vos(jes) waarschijnlijk nog gered hadden kunnen worden indien de Dierenambulance Limburg actie had ondernomen om de vosjes uit de kruipruimte te halen. Zo ja, wat is de reden dat dit geweigerd werd, en hadden ze volgens u actie moeten ondernemen?
  2. Bent u op de hoogte van het feit dat de Dierenambulance Limburg-Zuid (die de gunning verloor n.a.v. prijs/kwaliteit) direct actie heeft ondernomen om de vosjes uit de kruipruimte te halen? Zo ja, wie heeft hier opdracht voor gegeven?
  3. Was de gemeente op de hoogte van het feit dat er 150 meter van de vindplaats een vossenpaar in de rotonde zit en dat deze momenteel gerenoveerd wordt? Zo ja, hadden er dan geen voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden voor aanvang van de renovatie van de rotonde?
  4. Hebben wij überhaupt de goede kennis in huis om hier goede afwegingen in te maken?
  5. Bent u op de hoogte van klachten over het feit dat dieren in nood niet of niet de goede hulp krijgen die wel nodig zou moeten zijn voor het welzijn van dieren? Zo ja, kunt u aangeven om hoeveel klachten het gaat?
  6. Bent u bereid n.a.v. het dierenwelzijn en klachten de gunning opnieuw te bekijken op basis van kwaliteit? Zo ja per wanneer? Zo nee, waarom niet?

Tiny Meese van der Venne
fractievoorzitter