Schriftelijke vragen m.b.t. perceel stadsnatuur langs Terblijterweg

Het perceel aan de Terblijterweg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992‬
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 5 mei 2023,

Betreft: Schriftelijke vragen m.b.t. perceel stadsnatuur langs Terblijterweg

Geacht college,

Vandaag vernamen wij uit de krant dat het gebied langs de Terblijterweg, loodrecht tegenover het gebouw van L1, al sinds 1998 aangeduid is als bedrijventerrein, maar nooit bebouwd werd. Een dassenfamilie bewoont naast andere diersoorten het gebied inmiddels. De zes percelen zijn in eigendom van zes verschillende partijen waaronder de gemeente zelf.
Partij Veilig Maastricht vindt het behoud van zoveel mogelijk groen in de stad, ontzettend belangrijk. Het bevordert niet alleen de biodiversiteit, maar gebieden met veel groen zijn aanzienlijk koeler en dat is meer dan welkom in tijden dat het veel en lang warm is.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. Klopt het dat u in gesprek bent met Grouwels-Daelmans over definitieve overdracht van hun perceel en de algemene verplichtingen die zij als ontwikkelaar van het totale gebied hebben? Zo ja, kunt u ons hier, desnoods in vertrouwen, een update over geven? Zo nee, bent u bereid het gesprek voor een overdracht te starten?
2. Bent u het met Partij Veilig Maastricht eens dat het behoud van een dergelijk stuk groen een zeldzame kans is om bij te dragen aan de biodiversiteit en het ook hittestress kan tegengaan?
3. Bent u bereid ook met de overige partijen aan tafel te gaan om overdracht van percelen te bewerkstelligen?
4. Welke kansen ziet u om dit gebied om te vormen tot een natuurpark waar mensen tot rust kunnen komen en waar met beperkt beheer de natuur de ruimte krijgt haar gang te gaan.
5. Welke kansen ziet u, zowel voor voetgangers als voor dieren, om een eventuele verbinding te leggen met de bebossing en vijver aan de overkant van de Terblijterweg om zo een groter aaneengesloten stuk natuur te krijgen?
6. Zijn er nog andere percelen in Maastricht waarbij een gelijkaardige situatie speelt en waar mogelijkheden zijn om meer groen aan te leggen? Zo ja, welke percelen gaat het om en welke kansen ziet u hier?
7. Mocht het onverhoopt toch tot een bebouwing van dit gebied komen, wat gaat u dan doen om de dieren die hier inmiddels hun thuis hebben gevonden, een nieuwe veilige plek te geven?

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Alain Garnier
burgerraadslid

Tiny Meese van der Venne
fractievoorzitter