ex art. 47 vragen m.b.t. Problemen over de dagopvang van dak- en thuislozen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht.

Maastricht 25-12-20

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. Problemen over de dagopvang van dak- en thuislozen.

Geacht College,

Partij Veilig Maastricht is geschrokken van de tegenstrijdige berichten in de media over het sluiten van de dagopvang voor een groep van 10 tot 15 personen waarvoor toezicht en opvang absoluut nodig is.

Volgens Wethouder Bastiaans is hier geen budget voor omdat Maastricht fors moet bezuinigen.

Mevr. Bos van het Leger des Heils reageert echter verbaasd omdat de gemeente in haar ogen verzuimd heeft om ‘ruimhartig financiële steun te vragen aan het Ministerie van VWS voor het vernieuwen van de opvang.

Er was voor dit en volgend jaar 200 miljoen euro beschikbaar gesteld om gemeentes te helpen dakloosheid aan te pakken.

Vanuit het Leger des Heils is meerdere malen opgeroepen om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Maar de gemeente Maastricht heeft dit slechts in beperkte mate gedaan in tegenstelling tot vrijwel alle andere gemeenten in Nederland waar juist wél wordt geïnvesteerd in de opvang om daklozen zo snel mogelijk een eigen dak boven hun hoofd te geven. Sluiting van de dagopvang leidt volgens het Leger des Heils tot meer overlast op straat en een grotere druk en dus meer kosten bij andere domeinen. Voorheen zag je dat daklozen vooral verslaafden waren, tegenwoordig zie je ook economische daklozen die een andere aanpak nodig hebben, daklozen met verschillende problemen bij elkaar zetten vraagt namelijk ook om problemen. Buiten de wintertijd zitten we in een periode waarin corona nog lang niet onder controle is en de overheid oproept om niet onnodig naar buiten te gaan.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

1 Was u op de hoogte dat het ministerie 200 mln. euro beschikbaar had

gesteld op het daklozen probleem aan te pakken?

2 Wat heeft u gedaan na meerdere oproepen vanuit het Leger des Heils

om ruimhartig financiële steun aan te vragen voor dit probleem?

3 Klopt het dat u slechts in beperkte mate gelobbyd heeft bij het

ministerie t.o.v andere gemeenten? Zo ja, waarom? Zo nee, hoeveel

heeft de gemeente Maastricht gekregen t.o.v andere gemeenten?

4 Bent u het met ons eens dat dakloze mensen in de winter

c.q pandemie de straat op te sturen niet alleen onverstandig maar ook

onveilig en dus onverantwoord is? Zo ja, waarom dan wachten om

eerst in Januari met het Leger des Heils aan tafel te gaan?

In afwachting van uw antwoord, namens Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese v.d.Venne

Bert Garnier