ex. art. 47 vragen inzake zorgfraude

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Geacht college,

In de Volkskrant van maandag 18 januari 2021 stond een artikel over zorgcriminaliteit in de regio Twente. Uit een onlangs verschenen onderzoek van Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en het RIEC Oost-Nederland blijkt dat er minstens 22 zorgaanbieders uit de regio Twente betrokken waren bij wiethandel, fraude, witwassen en de uitbuiting van  kwetsbare cliënten. Het is aannemelijk dat de zorgfraude aanzienlijk hoger is.

Hierover hebben wij enkele vragen:

1 Bent u op de hoogte van dit onderzoek door het informatie knooppunt
Zorgfraude (IKZ) en het RIEC Oost-Nederland?

2 De onderzoekers zijn van mening dat dit een landelijk probleem is en
men vindt dat dit onderzoek landelijk uitgerold moet worden. Bent u het
hiermee eens? Zo ja, gaat u hiervoor actief lobbyen bij de minister voor BZK
Om dit op korte termijn te realiseren?

3 Gaat u in de tussentijd het beleid inzake zorgaanbieders in het kader van
fraudebestrijding aanpassen? M.a.w. het toepassen van een strenger
selectiebeleid, een betere screening van de zorgaanbieders, een betere
uitwisseling van informatie tussen de betrokken instanties en meer aandacht
Voor de zorgfraude?

4 Hoe gaat u, indien u deze mening deelt, dit beleid handen en voeten geven en op
welke wijze informeert of betrekt u de raad hierbij?

5 Is er door KPMG bij de analyse van de bedrijfsvoering voor het Sociaal Domein ook
geconstateerd dat er mogelijk sprake is van zorgcriminaliteit door zorgaanbieders
Of viel dit aspect volledig buiten de analyse?

In afwachting van uw vragen,
Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

John Voorst Burgerlid
Bert Garnier Raadslid.

Met vriendelijke groet,
Tiny Meese v.d.Venne
Fractievoorzitter Partij Veilig Maastricht
E: Tiny.meese@gemeenteraadmaastricht.nl
T: 06.53485175