Art. 47 vragen m.b.t. start beschermd wonen ex-gedetineerden

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht 09-04-2021.

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. Start beschermd wonen ex-gedetineerden.

Geacht college,

Gisteren vernamen wij dat u achter de woonvorm staat die Stichting Exodus Zuid-Nederland wil gaan realiseren in de woonwijken Limmel en Scharn om ex-gedetineerden voor te bereiden op een succesvolle terugkeer in de samenleving via beschermd wonen in hun laatste maanden van detentie.
Partij Veilig Maastricht wil iedereen een tweede kans geven en is niet tegen een proefperiode van 1 jaar, echter wij hebben twijfels om dit in de wijk Limmel te realiseren. In deze wijk zijn de laatste jaren al veel doelgroepen toegevoegd waar extra aandacht voor nodig is.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Op welke datum bent u de onderhandelingen gestart met Exodus, en op
    welk moment kwamen deze twee locaties in beeld?
  2. Heeft u hierover contact gehad met omwonenden of het buurtnetwerk?
    Zo ja wanneer, en wat waren de reacties? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u voornemens om na deze proefperiode meerdere locaties voor ex-gedetineerden te realiseren c.q. het aantal locaties uit te breiden?In afwachting van uw antwoord,
    Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese
Jo Smeets