ex. art. 47 vragen Vertrek interim-directeur Sociaal Domein

Deze vragen zijn een initiatief van de PvdA, wij steunen deze van harte!

Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht
Van: PvdA, PVM, SP, 50PLUS, PVV, SAB, LPM, Groep Gunther, Groep Simona
Maassen & Groep Alexander Lurvink

Betreft: Artikel 47 vragen “Vertrek interim directeur Sociaal Domein”

Datum: 18 januari 2021

Geacht College,

Met enige verbazing namen wij op 14 januari j.l. kennis van uw Raadsinformatiebrief “ Uitnodiging toelichting verbeterproces Sociaal Domein” . De door u afgesproken formele (en openbare) Raadsinformatiebijeenkomst is kennelijk gewijzigd in een informele (besloten) college-bijenkomst. U voldoet hiermee niet aan de toezegging die hierover tijdens het debat in no-gember aan de gemeenteraad is gedaan. Bovendien geeft het te denken waarom u de status van deze bijeenkomst op deze wijze heeft gewijzigd.

Maar er is nog een veel belangrijker reden dat wij ons met artikelvragen tot u wenden, want wij zijn verbaasd dat de in juni j.l. aangekondigde en aangetrokken interim directeur Sociaal Domein inmiddels kennelijk alweer is vertrokken. U doet in uw RIB van 14 januari voorkomen alsof zijn opdracht beperkt was tot “een eerste verbeterplan’. Dit staat echter haaks op uw RIB van 30 juni 2020. Daarin staat de volgende passage:
“Ik ben verheugd u te kunnen melden dat, na een intensieve week van gesprekken, de heer Henk Dekkers met ingang van 29 juni het directieteam versterkt als nieuwe interim-directeur Sociaal.

Naast het (financieel) op orde brengen van het Sociaal Domein heeft hij als opdracht om de lan-ge(re) termijn doorontwikkeling te herijken en uit te voeren. Daartoe moet hij zich een eigen oordeel kunnen vormen over zowel de Maastrichtse context en de effecten van de voorgenomen maat-regelen, als over de organisatie die daarvoor aan de lat staat.
Vandaar dat het nieuwe veranderplan Sociaal Domein en daarmee samenhangende herijking van de sociale visie niet zoals toegezegd in juli maar pas later dit jaar aan u gepresenteerd kan worden. Die ruimte is er ook omdat de uitvoering van het Noodplan Jeugdzorg (zie RIB hierover van 23 juni jl.) inmiddels voortvarend is opgepakt en daar ook in de zomer vol op wordt ingezet.”

Het doet vermoeden dat u het met elkaar niet helemaal eens kon worden over de inhoud van het verbeterplan Sociaal Domein alsmede de wijze van uitrol hiervan. Zou het zo kunnen zijn, dat een realistische blik van de interim directeur – deed vermoeden dat de afgesproken opgaven binnen het Sociaal Domein niet gehaald kunnen worden binnen de gestelde termijn? Kwam wellicht deze conclusie niet uit, waardoor de wegen tussen het stadhuis en de interim directeur alweer zijn gescheiden? Wij horen het graag.

Ook ontvangen wij graag het concept Verbeterplan/verbeterproces zoals dat door de heer Dekkers aan het college is aangeleverd in december 2020 . Het wordt tijd dat we als Maastricht na het vernietigende rapport van KPMG open en transparant zijn over wat er in het sociaal domein precies aan de hand is. We zouden 2021 goed beginnen als er door het stadhuis voor wordt gekozen de raad volledig en juist te informeren. Laat de toeslagenaffaire in Den Haag ook vooral een wijze les zijn voor ons allemaal als het gaat om juiste informatievoorziening.

We hebben dan ook de volgende vragen:

 1. Zouden wij het concept Verbeterplan/verbeterproces van voormalig interim directeur H. Dekkers van december 2020 kunnen ontvangen? We bedoelen het conceptplan zoals de heer Dekkers het op zijn moment van vertrek heeft opgeleverd. Als u dit conceptplan niet wilt overleggen, vernemen wij graag waarom niet.
 2. Kunt u ons vertellen wat de exacte reden(en) is/zijn dat de wegen tussen u en de interim directeur nu alweer scheiden? En zal de heer Dekkers deze reden(en) kunnen bevestigen? Immers in de Raadsinformatiebrief van 30 juni 2020 staat heel nadrukkelijk dat de opdracht van de heer Dekker helemaal niet beperkt is tot “een eerste verbeterplan”, maar veel uitgebreider.\
 3. Kunt u ons met zekerheid zeggen dat het Verbeterplan/verbeterproces van H. Dekkers niet meldde dat Maastricht de geplande opgaven (o.a. de bezuinigingen) -binnen het Sociaal Domein niet binnen het geplande tijdsbestek zou kunnen behalen?
 4. Kunt u ons met zekerheid zeggen dat de bezuinigingen die bij de begroting m.b.t. het sociaal domein zijn vastgesteld niet te rooskleurig zijn?
 5. Kunt u ons daarnaast met zekerheid zeggen dat de tekorten op dit moment niet weer aan het oplopen zijn? Waarom wel? Waarom niet?
 6. Kunt u ons de meest recente prognose m.b.t. het sociaal domein aangeven?
 7. Wie gaat de informatiesessie aan de raad op 27 januari verzorgen?
 8. Welk rapport zal op 27 januari voorliggen? Het rapport van de voormalig interim directeur of is op dit moment iemand dat rapport aan het herschrijven?
 9. Waarom ontvangen wij de stukken voor de informatiesessie niet ruim voor deze sessie? (Eerder was toegezegd 12 dagen voor de informatieronde) Op die manier wordt de raad in de positie gesteld om tijdens deze sessie ook de juiste vragen te kunnen stellen.
 10. Sinds het rapport van KPMG is bijna een jaar voorbij. Bent u het met ons eens dat er het afgelopen jaar weinig gebeurd is om ‘in control’ te komen?
 11. Bent u het met ons eens dat er sprake is van een sturingsprobleem binnen de gemeente Maastricht? Binnen 1 jaar tijd vertrekken twee directeuren Sociaal Domein en is er veel onrust. Bent u met ons eens dat het Sociaal Domein gebaad is bij stabiliteit en een lange termijn aanpak? En een directeur die binding heeft met onze stad en regio?
 12. Het sturingsprobleem heeft KPMG ook al in haar adviesrapport aangekaart. Wat is er het afgelopen jaar concreet gebeurd om te komen tot een eenduidige aansturing door de top? Welke verbeterpunten zijn het afgelopen jaar concreet binnen het Sociaal Domein gerealiseerd om te komen tot een verbeterde aansturing?
 13. Bent u het met ons eens dat het vertrek van de directeur voor vertraging gaat zorgen in de benodigde verbeteracties?

Mogen wij erop vertrouwen dat deze vragen met enige voortvarendheid worden opgepakt?

Met vriendelijke groet,

 • Manon Fokke
  PvdA
 • Tiny Meese
  Partij Veilig Maastricht
 • Ariane Schut
  SP
 • René Betsch
  PVV
 • Bennie van Est
  50PLUS
 • Jos Gorren
  SAB
 • Kitty Nuyts
  Liberale Partij Maastricht
 • John Gunther
  Groep Gunther
 • Simona Maassen
  Groep Simona Maassen
 • Alexander Lurvink
  Groep Alexander Lurvink