Ex art. 47 vragen m.b.t. collectief schuldregelen

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. collectief schuld regelen

Geacht College,

Tachtig gemeenten hebben zich aangesloten bij een nieuwe manier van collectief schuldregelen. Hierdoor kunnen mensen sneller hun schulden afbetalen en kunnen gemeenten meer mensen met schulden helpen.
In o.a. Amsterdam en Den Haag is al uitgebreid geëxperimenteerd met dit systeem. Minder bureaucratie scheelt geld en tijd. In dit nieuwe systeem maken gemeenten afspraken met de schuldeisers. Dit proces verloopt sneller en effectiever. De VNG ondersteunt dit project.

T.a.v. deze collectieve schuldregeling stelt de fractie van de PVM u de volgende vragen:

  1. Is de gemeente Maastricht deelnemer in deze collectieve schuldregeling? Zo ja, waarom is de raad hier nog niet over geïnformeerd? Zo nee, is Maastricht überhaupt benaderd om deel te nemen?
  2. Bent u bereid om de mogelijkheden te onderzoeken om in dit succesvol project te participeren? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u met ons eens dat deze collectieve aanpak op termijn kostenbesparend zou kunnen zijn en dat burgers sneller geholpen kunnen worden ?
  4. Kunt u zich vinden in de visie van collectief schuldregelen?
  5. Is dit project besproken met o.a. de KBL?

In afwachting van uw antwoord,
Namens de fractie van PVM,
Bert Garnier raadslid