Motie Werkzaamheden stopzetten op het Trega-Zinkwitterrein

Indiener:
Jo Smeets (PVM)

Raadsvergadering:
27 oktober 2020

Agendapunt:
Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp:
Werkzaamheden op het Trega-Zinkwitterrein

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 27 oktober 2020,
behandelende deze motie vreemd aan de orde van de dag,

Constaterende dat:

  • Momenteel een gebiedsvisie wordt ontwikkeld voor het Trega-Zinkwitterrein,
  • Er begonnen is met het leggen van een kabel die electromagnetische straling vrijgeeft,
  • Dat hierdoor de bouwmogelijkheden worden beperkt,
  • Dit tegen alle afspraken ingaat die gemaakt zijn,

Overwegende dat:

  • Er op de kritische vragen gesteld door collega’s geen antwoord is gekomen,
  • U wel alles in een stroomversnelling zet door eerder tegen afspraken in te beginnen,
  • Wij de consequenties niet kunnen inschatten wat dit betekent voor de plannen van het Trega-Zinkwitterrein en de gevolgen hiervan naar de toekomst,

BESLUIT:

  • Per direct te stoppen met de werkzaamheden op het Trega-Zinkwitterrein en het raadsbesluit af te wachten,

En gaat over tot de orde van de dag.

Jo Smeets
PVM