Motie fysiek vergaderen

Omdat we graag weer fysiek vergaderen en dit volgens ons prima kan, dienden we de volgende motie in.

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 9 februari 2021,

Constaterende dat:

  • Het aan de gemeenteraad is toegestaan om, net als in de Eerste en Tweede kamer, met inachtneming van de overheidsvoorschriften fysiek bijeen te komen;
  • De raadszaal niet geschikt is om met inachtneming van de corona-maatregelingen te vergaderen met de voltallige raadsfracties;

Overwegende dat:

  • Video-vergaderen aanzienlijke beperkingen met zich brengt waardoor de democratische besluitvorming onder druk komt te staan;
  • De gemeente Maastricht grootaandeelhouder is van het MECC en dat deze door de corona-maatregelingen financiële hulp van de gemeente nodig heeft;

BESLUIT:

De griffie zo snel mogelijk in contact te laten treden met de directie van het MECC om samen te kijken naar de mogelijkheden om de raad zo spoedig mogelijk fysiek te laten vergaderen in het MECC.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jo Smeets
Partij Veilig Maastricht