Motie restcontainers om dumping huisvuilzakken tegen te gaan

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 12 januari 2022, behandelende de motie vreemd aan de orde van de dag,
Constaterende dat:

 • Overal in Maastricht nog maar één keer per twee weken afval wordt opgehaald.
 • Het aantal dumpingen van huisvuilzakken behoorlijk is toegenomen in de laatste jaren.
 • Afvaloverlast het hoogste aantal meldingen heeft.
 • De hoeveelheid gedumpt afval bij milieuperrons nauwelijks nog onder controle te houden valt.

Overwegende dat:

 • Veel mensen niet genoeg opslagruimte hebben om afvalzakken twee weken lang te bewaren.
 • Niet iedereen de ruimte heeft om afval zeer uitgebreid te scheiden.
 • Afval afval aantrekt.
 • Gedumpt afval schadelijk is voor de volksgezondheid omdat het ongedierte aantrekt.
 • De aanblik van gedumpt vuilnis niet past bij leefbare en schone wijken.
 • Milieuperrons veilige plekken moeten zijn om afval kwijt te raken.

BESLUIT:

Draagt het college op om te onderzoeken:

 • Middels een brede analyse de locatiegerichte aanpak van afvaloverlast en de resultaten hiervan in kaart te brengen.
 • De mogelijkheden voor het plaatsen van ondergrondse containers bij appartementencomplexen en flatgebouwen t.b.v. uitsluitend de bewoners zoals o.a bij nieuwbouw in het Sphinxkwartier en sommige andere hoogbouwcomplexen in Maastricht.
 • Wat de mogelijkheden zijn om op alle milieuperrons in Maastricht één of meerdere restcontainers te plaatsen die met de milieupas geopend kunnen worden en zo de inwoner per zak te laten betalen als extra aanvulling op de bestaande ophaalregeling.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jo Smeets
Partij Veilig Maastricht

Manon Fokke
PvdA

John Steijns
Senioren Partij Maastricht

Deze motie werd mee opgesteld door Alain Garnier, burgerraadslid, hij mag de motie echter niet in stemming brengen, dat is voorbehouden aan raadsleden.