MOTIE TEGEN AANSTELLING NIEUWE WETHOUDER VOOR PAAR MAANDEN

Over iets meer dan twee maanden vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. En dus ontstaat er dan ook een nieuwe coalitie met nieuwe wethouders. Partij Veilig Maastricht vindt het dan ook niet verantwoord en nuttig om voor twee maanden een nieuwe wethouder aan te stellen, nu wethouder Heijnen vertrekt. Daarom hebben we de volgende motie gemaakt die mede door PvdA, PVV, Liberale Partij, Groep Günther en Groep Maassen zal worden ingediend. De motie wordt op 12 januari aanstaande in stemming gebracht. Samengevat: voor zo’n korte tijd is het niet nuttig, je kunt op zo’n korte tijd geen dossierkennis opdoen en invloed uitoefenen, het brengt onnodig risico op wachtgeld met zich mee en het is een verkeerd signaal naar onze inwoners die wèl bezuinigingen hebben moeten accepteren.

De motie luidt als volgt:

 

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 12 januari 2022.

Constaterende dat:

  • Het CDA een zesde wethouder wil aanstellen ondanks de grote financiële tekorten waar wij als stad tegenaan lopen.
  • De tijd tot aan de nieuwe verkiezingen veel tekort is om een nieuwe wethouder aan te stellen.
  • Er van onze stad reeds grote financiële offers zijn gevraagd.
  • Het niet alleen onze ouderen en kwetsbare burgers zijn die enorm getroffen zijn maar ook de ondernemers.

Overwegende dat:

  • De gemeente de belangrijke taak heeft in deze zeer zware tijd om te zorgen dat onze financiële huishouding in orde komt.
  • Dat we vooral moeten zorgen voor de meest kwetsbaren en getroffenen in onze stad.
  • Dat we deze offers niet alleen bij de burgers moeten neerleggen, maar ook zelf verantwoording moeten nemen.
  • De tijd tot aan de verkiezingen te kort is om een nieuwe wethouder aan te stellen, deze zal in die korte tijd geen effectieve verandering tot stand kunnen brengen.

BESLUIT:

De raad op te roepen:
Af te zien van de aanstelling van een zesde wethouder.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tiny Meese
Partij Veilig Maastricht