Schriftelijke vragen inzake aanwezigheid vliegas gangenstelsel Slavante

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ  MAASTRICHT

Maastricht, 18-10-2021,

Betreft: Schriftelijke vragen inzake aanwezigheid vliegas gangenstelsel Slavante

Geacht college,

Afgelopen zaterdag was Partij Veilig Maastricht aanwezig bij de stadsronde m.b.t. het transformatieplan ENCI-groeve. Stichting Ontwikkelings Maatschappij Enci wil zichzelf tegen het einde van het jaar opheffen. Een stuurgroep moet dan de resterende doelen opvolgen. Het eigendom van de groeve gaat verdeeld worden tussen Natuurmonumenten, Gemeente Maastricht en eventuele private partijen. Op dat moment is ENCI geen eigenaar meer van de terreinen en houdt de betrokkenheid van het bedrijf op.
ENCI groef tussen 1974 en 1978 het grootste gedeelte van het gangenstelsel Slavante af. De resterende gangen, enkele honderden meters gang met een historische waarde, werden in het geheim door de ENCI volgestort met een vliegas-soort. Een restproduct van de cementproductie. (Overigens niet te verwarren met de andere vliegassoort die juist voor de productie van cement als grondstof wordt gebruikt). Tot op de dag van vandaag liggen deze gangen tot soms wel 30 cm onder het plafond vol met dit deze kankerverwekkende stof.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Is de aanwezigheid van dit illegaal gestorte vliegas u bekend?
  2. Bent u het met ons eens dat de ENCI, alvorens ze de terreinen overdraagt, eerst gedwongen moet worden, het gangenstelsel te saneren? Zo ja, bent u bereid met ENCI het gesprek hierover aan te gaan en het belang van saneren te benadrukken? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het met ons eens dat omwille van de historische waarde, onder andere de restanten van het vroegere museum Slavante en eeuwenoude opschriften, het belangrijk is, dat de gangen gesaneerd worden? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u het met ons eens dat, omwille van de volksgezondheid, de ligging als onderdeel van een natuurgebied en de geopperde plannen in het verleden om het gangenstelsel en de bovenliggende Hoeve Lichtenberg voor bezoekers te ontsluiten, het essentieel is deze gangen te saneren?
  5. Bent u het met ons eens dat het niet overgaan tot actie, inhoudt dat toekomstige generaties met het probleem worden opgezadeld en de eventuele saneringskosten voor de gemeente, en dus de inwoners, zullen zijn?

Met vriendelijke groet,

Alain Garnier
Tiny Meese

Partij Veilig Maastricht