Schriftelijke vragen inzake: van het gas af in 2050

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht

Maastricht, 10 februari 2022

Betreft: Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht inzake: hele wijken van het gas afsluiten in 2050.

Geacht college,

In de Limburger van donderdag 10 februari 2022 wordt een wetsvoorstel aangehaald waaruit blijkt dat de gemeenten op termijn hele wijken van het gas mogen halen.  Deze wet moet ervoor zorgen dat er in 2050 geen huizen meer met aardgas worden verwarmd. Het voornemen is om al in 2030 1,5 miljoen woningen van het aardgas af  te halen. De geplande invoeringsdatum is op 1 januari 2024. Dit is al vrij snel en heeft grote consequenties voor onze burgers.

  1. Bent u als gemeente bekend met deze plannen en zo ja, bent u ook betrokken geweest bij de totstandkoming van deze plannen? Zo nee,
    waarom niet? Zo ja, wat was uw inbreng?
  2. In 2030 moeten al 1,5 miljoen huizen van het aardgas afgehaald worden. Heeft u de intentie om als een van de eerste gemeenten mee te doen in dit project. Zo ja, hoe gaat u dit vorm en inhoud geven?
  3. De individuele bewoners hoeven niet mee te doen, maar worden dan voor feit geplaatst dat zij een duurzaam alternatief moeten aandragen. Als bewoners weigeren kan de gemeente hen van het
    gas afsluiten. Kunt u aangeven of u deze zienswijze ondersteunt en ook zult uitvoeren op termijn?
  4. Bent u het eens met de Vereniging Eigen Huis dat de woonlasten op termijn stijgen door de noodzakelijke investeringen die gedaan moeten worden door de burgers, terwijl in het klimaatakkoord specifiek is opgenomen dat dit niet zou plaats vinden. Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
  5. U moet als gemeente ook zorg dragen voor het betaalbaar zijn van de maatregelen om gasloos te worden. De overheid gaat middels het verlenen van subsidies hieraan bijdragen. Kunt u als gemeente aangeven dat het om substantiële bedragen gaat? Zo nee, waarom niet?
  6. Welke stappen gaat u als gemeente ondernemen om nu al de onzekerheid weg te nemen bij de burgers die kennis hebben genomen van dit wetsvoorstel? De kwetsbare burger die nu al lijdt onder de torenhoge energieprijzen zal daarnaast ook moeten bijdragen aan de noodzakelijke investeringen om dit plan tot uitvoer te brengen.

Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese v.d.Venne
John Voorst