Art. 47 vragen m.b.t. de website thuis in Maastricht

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht.

Maastricht, 19 juli 2020

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. de website thuis in Maastricht

Geacht College,

Partij Veilig Maastricht ontving een aantal berichten over de website thuis in Maastricht. Deze burgers zijn van mening dat deze website los zou moeten staan van de gemeente.

Daarnaast vinden ze dat je algemene informatie over buurten soms beter op Wikipedia kunt vinden.

Zeker in deze zware economische crisis is het bijhouden van een website met lokaal nieuws een vorm van oneerlijke concurrentie waardoor werkgelegenheid verloren gaat bij particuliere initiatieven.

Op de website staan ongeveer 40 burgerreporters op de lijst, waarvan bij een steekproef blijkt dat slechts een klein aantal wel eens een artikel schrijft. Het merendeel van de artikelen is geschreven door steeds dezelfde betaalde krachten. Door het ontbreken van publicatiedatums kun je niet zien of de inhoud actueel is en ontbreekt er bij veel artikelen een duidelijke link naar de buurten. Bij veel buurten ontbreekt enige actuele content over deze buurten en worden slechts de generieke artikelen getoond. Daarnaast blijkt dat er op 4 juli j.l. nog niet volledig werd voldaan aan de Alg. Verordening gegevensbescherming. Uit dit alles blijkt dat de gemeente er niet in geslaagd is om de buurten actief te betrekken bij dit platform en verslaglegging door de burgers.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen:

1 Bent u het met ons eens dat dit een verkwisting van gemeenschapsgelden is omdat deze content niet past bij de doelstelling van de website? Zo nee, waarom niet?

2 Bent u het met ons eens dat artikelen die betrekking hebben op de gemeente als organisatie, functionarissen van de gemeente, andere overheidsinstanties, of berichten die puur een promotioneel karakter hebben, niet passen binnen de doelstellingen voor Thuis in Maastricht, zoals gesteld in

2015? Zo ja, wat gaat u doen om te voorkomen dat deze content nog op de website terecht komt? Zo nee, waarom bent u van mening dat dit wel kan?

3 Welke doelstellingen heeft u voor Thuis in Maastricht voor de komende jaren en welke doelstellingen hebt u met de huidige website niet kunnen realiseren?

4 Bent u bereid om ons een inzage te verstrekken m.b.t. de werkelijke

bezoekersaantallen, de inkomsten, uitgaven aan professionele reporters en

advertenties, of om ons toegang te geven tot Google Analytics, zodat wij

deze belangrijke indicatoren zelf kunnen bekijken? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese

Alain Garnier