Schriftelijke vragen inzake gedupeerde kinderen door toeslagenaffaire

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT

Maastricht, 20 oktober 2021,

Betreft: Schriftelijke vragen inzake gedupeerde kinderen door toeslagenaffaire

Geacht college,

De toeslagenaffaire (ook wel kinderopvangtoeslagaffaire of toeslagenschandaal) houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Vanaf 2017 kreeg de affaire in toenemende mate aandacht. Volgens onderzoekscommissies was de werkwijze van de belastingdienst onrechtmatig, discriminerend en onbehoorlijk, en was er sprake van institutionele vooringenomenheid en schending van de grondbeginselen van de rechtstaat.
Door deze affaire, zo blijkt uit een onderzoek van het CBS in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, zijn in de periode 2015-2020, 1115 kinderen van gedupeerden door de hierdoor uit huis geplaatst. Dit heeft en had enorme gevolgen voor onschuldige ouders en hun gezinnen.

  1. Kunt u ons zeggen of ook in onze stad kinderen door deze affaire uit huis zijn geplaatst? Zo ja, kunt u ons aangeven om hoeveel kinderen dit gaat? Zo nee, kunt u dit alsnog achterhalen?
  2. Was u al op de hoogte van het feit dat er kinderen in Maastricht uit huis zijn geplaatst?
  3. Als u hiervan op de hoogte was, waarom is de raad dan niet hierover geïnformeerd?
  4. Op welke manier worden deze gezinnen gecompenseerd?
  5. Is er vanuit de gemeente aandacht voor deze gezinnen en kinderen geweest? Zo ja, op welke manier heeft u er aandacht aan geschonken? Zo nee, waarom dan niet?
  6. Hebben zich gezinnen zelf gemeld bij de gemeente? Zo ja, over hoeveel gezinnen spreken wij dan?
  7. Bent u m.b.t. de 50-gezinnen aanpak vergelijkbare situaties tegengekomen?
  8. Is de afdeling Jeugd en Gezin betrokken geweest bij eventuele calamiteiten? Zo ja, op welke manier heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden?
  9. Heeft u signalen ontvangen van Bureau Jeugdzorg Limburg? Zo ja, op welke manier bent u hiermee omgegaan? Zo nee, heeft u zich bij deze instantie geïnformeerd?

Met vriendelijke groet,
Bert Garnier
Partij Veilig Maastricht