Schriftelijke vragen inzake mantelzorgwoningen/premantelzorgwoning voor familie of vrienden in de tuin

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ  MAASTRICHT

Maastricht, 2 oktober 2023

Betreft: Schriftelijke vragen inzake mantelzorgwoningen/premantelzorgwoning voor familie of vrienden in de tuin.

Geacht college,

De doelstelling van het kabinet is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ook indien zij zorg nodig hebben. Ondanks het feit dat er de komende tijd mogelijk 8000 verpleeghuisbedden bij komen, is dat bij lange na niet genoeg om alle ouderen op  te vangen. De komende jaren zijn er honderdduizenden woningen nodig om onze ouderen te kunnen huisvesten. Deze woningen dienen levensloopbestendig en aangepast te zijn voor onze ouderen. Veel van deze ouderen hebben ook zorg nodig. Het demissionair kabinet geeft aan dat deze aantallen niet gehaald gaan worden, gezien de forse dip in de bouwplannen.

Binnen een aantal gemeenten is het toegestaan om een mantelzorgwoning dan wel premantelzorgwoning te bouwen op het eigen perceel ten behoeve van vrienden of familieleden die zorgbehoeftig zijn of op termijn worden. Op deze wijze kan van dichtbij intensieve zorg verleend worden en kunnen mensen  in hun eigen veilige omgeving blijven wonen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

1. Bent u als college op de hoogte van het bestaan van mantelzorgwoningen dan wel premantelzorgwoningen en denkt u dat dit ook voor Maastricht een oplossing zou kunnen zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja zou u dit aanmoedigen?

2. Welke eisen zou u stellen aan het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een (pre) mantelzorgwoning?

3. Bent u op de hoogte dat gemeenten niet alleen vaker de vergunningen voor (pre) mantelzorgwoningen toestaan, maar dat ook woning- of kavelsplitsing op steeds meer plekken een optie is. Zou u als college dit ook willen toepassen binnen de gemeente Maastricht?

John Voorst, Burgerlid

Tiny Meese, Fractievoorzitter.