Schriftelijke vragen inzake aanpak van stelselmatig overlastgevende asielzoekers

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ  MAASTRICHT

Maastricht, 12 oktober 2023

Betreft: Schriftelijke vragen inzake aanpak van stelselmatig overlastgevende asielzoekers.

Geacht college,

Met grote verbazing en vol ongeloof hebben wij het artikel in de krant gelezen m.b.t. de aanpak van criminele overlastgevende vreemdelingen. Deze aanpak heeft bij de politie prioriteit, maar in de praktijk blijkt de aanpak te ingewikkeld te zijn.

Hierdoor kunnen deze overlastgevers veelvuldig hun criminele feiten blijven plegen zoals diefstal, straatroof, zedenmisdrijf, afpersing of zelfs moord. In Limburg gaat het om ongeveer 40 vreemdelingen, voornamelijk mannen die uitgeprocedeerd zijn als asielzoeker of nog in asielprocedure zitten en wonen in Limburgse AZC’s.

Er is een landelijke top x-lijst, dit is een lijst met de zwaarst overlastgevende vreemdelingen in Nederland waarop volgens cijfers van het ministerie van Justitie 721 personen op staan.

Volgens de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM), ligt het aantal notoire overlastgevers zelfs hoger. Ze staan niet op deze lijst omdat ze niet meer in een asielzoekerscentrum wonen, maar rondzwerven door Limburg, Nederland en de rest van Europa.

Er is vaak sprake van multi-problematiek; verslaving aan alcohol, drugs en medicatie in combinatie met een psychiatrisch ziektebeeld.

COA-medewerkers zijn volgens de inspectie toegerust voor de opvang en begeleiding van asielzoekers, maar niet voor het begeleiden van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek.

Het COA, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en AVIM bekijken bij elke top x’er wat mogelijk is. Of iemand (versneld) kan worden uitgezet bijvoorbeeld, maar ons eigen systeem faalt en werkt in onze ogen tegen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

    1. Is het aantal overlastgevend criminelen dat onze stad onveilig maakt bekend? Zo ja, zijn dit criminelen die ook op de Top X lijst staan?
    2. Bent u op de hoogte dat het AVIM gehuisvest is in Heijthuizen, terwijl dit waarschijnlijk veel effectiever zou in Maastricht, dan wel elke andere grotere gemeente in (Zuid-)Limburg? Zo ja bent u bereid dit te onderzoeken om meer effectiviteit te behalen?
    3. Weet u dat Maastricht in 1999 en de daaropvolgende jaren bijzonder succesvol was in de aanpak van overlastgevende criminele vreemdelingen die op dat moment illegaal in Nederland verbleven en niet verwijderbaar waren. ( De vreemdelingenwetgeving  gaat ervan uit dat illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen een probleem zijn voor de openbare orde. Vreemdelingen die bij voortduring bekeurd werden op grond van het illegaal verblijf in Nederland werden – in overleg met het Openbaar Ministerie – voorgeleid aan de Rechter-Commissaris met het verzoek hen in verzekering te stellen op grond van art. 540 ev. van het Wetboek van Strafvordering). Deze aanpak wierp snel z’n vruchten af. Voor zover bij ons bekend wordt deze procedure niet meer toegepast? Bent u bereid dit systeem opnieuw te bespreken met deskundigen?
    4. Bent u bereid om in het belang van de veiligheid en leefbaarheid van onze inwoners meer te gaan investeren in VRIS?

Tiny Meese – v.d.Venne
fractievoorzitter