Art. 47 vragen m.b.t. het aantal speelplekken in onze stad

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 11 maart 2021,

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. het aantal speelplekken in onze stad

Geacht College,

Partij Veilig Maastricht heeft kennis genomen van het voorstel van het college om het aantal speelplekken in onze stad terug te brengen van 200 naar 75. Daarmee wordt invulling gegeven aan de bezuinigingen zoals door een meerderheid van onze collega-raadsleden is goedgekeurd. Hoewel wij begrijpen dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden in tijden van bezuinigingen, zijn we van mening dat in deze situatie de verkeerde overwegingen zijn gemaakt en daardoor de hoeveelheid beschikbare speelplekken onevenredig en onlogisch verdeeld wordt over de stad.

Hierover hebben wij de volgende vragen.

1. Welke criteria heeft u gehanteerd om te besluiten welke speelplekken opgeheven zullen worden?

2. Bent u fysiek ter plekke geweest bij alle 200 speelplekken? Zo ja, wat waren uw belangrijkste conclusies, zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met ons eens dat buurten met veel kinderen en buurten met lage inkomens zoveel mogelijk ontzien moeten worden? Zo ja, bent u bereid om de voorgestelde lijst nog eens kritisch te bekijken en met een aangepast voorstel te komen?

4. Welke investeringen van speelplekken c.q. vervangingen heeft u voor de komende drie jaar gepland?

In afwachting van uw antwoord,
Namens fractie van Partij Veilig Maastricht

Alain Garnier.
Jo Smeets.