Schriftelijke vragen m.b.t. PMD

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 31 augustus 2023

Betreft:  Schriftelijke vragen m.b.t. PMD

Geacht college,

De afgelopen dagen verschenen er twee krantenartikelen in de Limburger over afvalscheiding. Steden die plastic, metaal en drankenkartons (PMD) door inwoners laten scheiden in ondergrondse containers kampen vrijwel allemaal met het probleem dat er te veel vervuiling optreedt. Zodra er meer dan 15% aan verkeerde materialen in een container aanwezig is, wordt de volledige inhoud verbrand omdat scheiden dan niet meer mogelijk is. Dat hergebruik beter is dan verbranden, is duidelijk. De nieuwste inzichten laten zien dat scheiden op deze manier geen effect (meer) heeft. De afgelopen jaren stelde Partij Veilig Maastricht meermaals vragen over het ophalen van PMD aan huis en ook vestigden we de aandacht op de problemen met (zwerf)afval in onze stad. Het gemeentelijk afvalbeleid wordt momenteel herzien en deze nieuwe inzichten verdienen het om in deze herziening meegenomen te worden.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. Kunt u ons cijfers over het afgelopen jaar toesturen met daarbij de percentages vervuiling in de PMD-containers? We willen graag weten of problemen plaatselijk, of stadsbreed aanwezig zijn en hoe hoog de gemiddelde vervuiling is.

2. Bent u bereid om, met de nieuwe kennis in huis, te kijken naar de mogelijkheid om PMD aan huis op te halen? Zo ja, kunt u in de uiteindelijke voorstellen voor het nieuwe afvalbeleid deze voorstellen meenemen? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om met steden als Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam te gaan praten over hun ervaringen met het machinaal scheiden van afval en kunt u vervolgens de mogelijkheden op Maastricht projecteren en ook hiervoor voorstellen toevoegen aan het nieuwe afvalbeleid?

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Alain Garnier

Burgerraadslid

Tiny Meese v.d. Venne

fractievoorzitter