Open brief “Maastricht moet actief lobbyen in Den Haag voor meer geld”

Geacht College,

Op 2 juli a.s. vindt er in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over de financiële positie van gemeenten . Het moment om als Maastricht je stem te laten horen over de financiële nood in onze gemeente. Het zou een goed signaal zijn wanneer het kabinet en de leden van de vaste Kamercommissie vanuit onze ge-meente nader inzicht krijgen in de problemen die onze gemeente op financieel ge-bied spelen, hoe groot die problemen (in bedrag) zijn en wat dit mogelijk voor ge-volgen heeft voor de inwoners.
Ook is er inmiddels een website in de lucht “stoplokalebezuinigingen.nl” om een en ander kracht bij te zetten. Daarnaast maakte recent onderzoek duidelijk dat Lim-burg economisch flink getroffen is door Corona. Alle reden dus voor een stevige lobby richting Den Haag. We hopen dat u deze handschoen op wilt pakken, want tot op heden horen we u wel heel vaak klagen over de financiën uit Den Haag, maar moeten we constateren dat uw lobby richting Den Haag nu niet echt stevig te noe-men is.
Wij ontvangen graag een afschrift van de brief die u aan Den Haag gaat verzenden. Ook wij zijn namelijk zeer benieuwd hoe de gemeente er op dit moment financieel voorstaat. Hoewel bij de raad het budgetrecht rust, heeft u tot op heden weinig ac-tie ondernomen om de raad adequaat te informeren over de financiële situatie. De vragen die hierover namens de oppositie zijn gesteld, wenst u kennelijk ook niet binnen de termijn van zes weken te beantwoorden. Daarnaast hadden wij de moni-tor Sociaal Domein al lang moeten ontvangen. U stelt in uw tijdsschema nav het KPMG debat dat de raad deze monitor in juli ontvangt, maar het eerlijke verhaal is natuurlijk dat deze monitor daarmee ook te laat aan de raad wordt gezonden.

Deze week is er ook een stevige oproep vanuit de steden richting Den Haag gegaan voor wat betreft de gevolgen van Corona voor de kwetsbare wijken. Grote afwezige in dit rijtje: onbegrensd en ontspannen Maastricht met een gat in de begroting van meer dan €15 miljoen. Wij zijn hier nogal verbaasd over en vragen ons af waarom
Maastricht deze oproep van de andere steden niet mee heeft ingediend of speelt Maastricht in het speelveld van VNG en G40 nog nauwelijks een rol, nu wij niet in het bestuur vertegenwoordigd zijn?

Met vriendelijke groet,

Manon Fokke
PvdA

Tiny Meese
PVM

René Betsch
PVV

Jos Gorren
SAB

John Gunther
Groep Gunther

Bennie van Es
50PLUS

Alexander Lurvink
Groep Alexander Lurvink

Simona Maassen
Groep Simona Maassen