Schriftelijke vervolgvragen spoorbrug – Heeft de wethouder de raad wel juist geïnformeerd?

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992,
6201 BZ  MAASTRICHT

Maastricht, 22 februari 2022,

Betreft: Schriftelijke vervolgvragen spoorbrug – Heeft de wethouder de raad wel juist geïnformeerd?

Geacht college,

Wij zijn eerlijk gezegd nogal verrast en verbaasd over het proces rond de spoorbrug. We vragen ons af of de wethouder de raad wel juist en volledig heeft geïnformeerd op diverse momenten in het proces. Graag zouden wij op korte termijn hierover opheldering willen van de wethouder. We zitten te denken om een interpellatie of debat over dit onderwerp aan te vragen, maar willen de wethouder graag eerst nog de gelegenheid geven om op korte termijn op deze schriftelijke vervolgvragen te reageren. We denken dat het toch redelijk moet zijn om binnen 10 dagen meer duidelijkheid te scheppen over de ontstane tegenstrijdigheden. We zullen ze hieronder benoemen, in de beschrijving van het proces.

Prorail diende in januari j.l. een aanvraag in om te komen tot sloop van de spoorbrug. Uit het artikel in De Limburger van 26 januari lijkt de gemeente bij mondde van de wethouder nogal verbaasd over deze sloopaanvraag[1].

Prorail besluit vervolgens kennelijk om het proces “on hold” te zetten om eerst met de betrokken bestuurlijke partijen om de tafel te gaan zitten. Het college van Maastricht stelt vervolgens de gemeenteraad middels een  raadsinformatiebrief van 1 februari 2022 op hoogte van dit besluit van Prorail[2]. In de raadsinformatiebrief lezen wij het volgende:

ProRail stelt voor om een bestuurlijk overleg te organiseren met alle betrokken partners (ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht) om de verschillende opgaven omtrent de toekomst van de brug te bespreken. In dit overleg zal worden stilgestaan bij de monumentale status van de brug en wordt onder andere ook naar de nautische veiligheid en hoogwatermaatregelen gekeken. Daarna wordt in gezamenlijkheid besloten over het vervolgtraject.

Wij zijn uiteraard blij met deze aanpak; de druk is van het dossier gehaald en over de toekomst van de spoorbrug zal in de volle breedte gesproken worden hetgeen vanaf het begin ook onze bedoeling was.”

Het vet gedrukte citaat uit de RIB zegt niets meer en niets minder dan een open discussie over de toekomst van de brug. Eind goed, al goed zou je denken. Maar toen gebeurde er iets raars en kwamen de antwoorden op de kamervragen uit de Tweede Kamer[3]. Daarin staat het volgende:

De sloopvergunning is aangevraagd door ProRail, in samenspraak met Rijkswaterstaat en in goed overleg met de gemeente Maastricht.”

Dit leest net iets anders dan “alle opties open”, zoals uw RIB van 1 februari doet vermoeden.

Het proces neemt een nog gekkere wending als we de bestuurlijke brieven zien die tussen u en Rijkswaterstaat zijn gewisseld[4]. Rijkswaterstaat stuurt u op 7 april 2020 een brief waarin Rijkswaterstaat vraagt:

“Hierbij vraag ik u mij een standpunt kenbaar te maken inzake behoud of amoveren van de spoorbrug.”

De Gemeente Maastricht antwoordt hierop op 23 juni 2020:

“Conclusie. Dit alles overwegende betekent dit dat wij in geval een beargumenteerde aanvraag voor sloop wordt ingediend door of namens de eigenaar (niet zijnde de gemeente) wij deze aanvraag welwillend in overweging zullen nemen.”

Saillant is dat op hetzelfde moment (in 2020) de Omgevingsvisie ter besluitvorming voorligt aan de gemeenteraad, maar de gemeenteraad niet een kopie van de brief krijgt die aan Rijkswaterstaat wordt gestuurd. De gemeenteraad blijft dus in de veronderstelling dat de optie spoorbrug als mogelijk voet- en fietsverbinding nog op tafel ligt, terwijl de Gemeente Maastricht feitelijk gewoon instemt met sloop van de spoorbrug om de redenen die te lezen zijn in de brieven tussen Rijkswaterstaat en de Gemeente Maastricht.

Wij vinden dat bovenstaande dermate tegenstrijdig is, dat opheldering op korte termijn is geboden.

We hebben hierover de volgende vragen:

 1. In uw RIB van 15 februari j.l. doet u nu voorkomen alsof de discussie over de spoorbrug tijdens de Omgevingsvisie al een gelopen race was. Terwijl in de Omgevingsvisie op pagina 76 letterlijk de volgende passage is opgenomen: “nieuwe verbinding over de Maas…. Onderzocht moet worden welke oplossing hierbij de voorkeur heeft: aanleg op de oude spoorbrug of een nieuwe brug bouwen….”. Op hetzelfde moment voert u al schriftelijk overleg met Rijkswaterstaat en liggen alle argumenten die tot een voorkeur leiden voor sloop op tafel. Waarom informeerde u de raad hier op dat moment niet over?
 2. Had deze correspondentie er niet toe moeten leiden dat de Omgevingsvisie voor vaststelling had moeten worden aangepast?
 3. Waar haalt u de harde eis vandaan dat bruggen 9.10 m moeten zijn? Is dat een wettelijke verplichting of een wens van Rijkswaterstaat? En per wanneer moet u dan aan die verplichting voldoen?
 4. Wat is nu de actuele status van de sloopvergunning? Is die ingetrokken of niet?
 5. Welke ruimte is er nog in het bestuurlijke overleg? Is er al een datum voor dat overleg gepland?
 6. Durft u echt met droge ogen te schrijven dat “over de toekomst van de spoorbrug zal in de volle breedte gesproken worden hetgeen vanaf het begin ook onze bedoeling was.” als u in een brief aan Rijkswaterstaat schrijft dat “Conclusie. Dit alles overwegende betekent dit dat wij in geval een beargumenteerde aanvraag voor sloop wordt ingediend door of namens de eigenaar (niet zijnde de gemeente) wij deze aanvraag welwillend in overweging zullen nemen.”? Indien ja, kunt u dat nader motiveren?
 7. Begrijpt u dat het verstandig is de gemeenteraad op zeer korte termijn mee te nemen in dit proces zodat het hele plaatje dat zich kennelijk achter de schermen heeft afgespeeld compleet is?
 8. In de eerdere schriftelijke vragen hebben wij u het volgende verzocht: Graag ontvangen wij alle onderliggende correspondentie van Pro Rail en Rijkswaterstaat met betrekking tot de brug. Ook ontvangen we graag de stukken die u met partijen heeft gecommuniceerd vanaf 2018.
 9. De brug is zo’n 10 jaar geleden opgeknapt. Was men toen al op de hoogte dat er Chroom 6 gebruikt was voor de brug?
 10. Belemmert de koppeling tussen eigendomsoverdracht brug en spoor de overname van het spoor op dit moment?
 11. Welke concrete toezegging ligt er over een mogelijk andere oeververbinding waarover gesproken wordt in de brief aan Rijkswaterstaat? En hoe concreet is dit voorstel? Of is dit enkel wensdenken voor de toekomst?

Met vriendelijke groet,

Manon Fokke
Anita van Ham
PvdA Maastricht

Tiny Meese
Alain Garnier
Partij Veilig Maastricht

Met vriendelijke groet,

[1] https://m.limburger.nl/cnt/dmf20220126_94398374

[2] https://maastricht.parlaeus.nl/user/bestuursdocument/env=help/action=showdoc/gd=26774/RIB_-_Kennisgeving_persbericht_ProRail_over_sloopaanvraag_spoorbrug.pdf

[3] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/02/17/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-spoorbrug-in-maastricht-wordt-gesloopt-slechts-15-treinen-na-renovatie-van-33-miljoen/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-spoorbrug-in-maastricht-wordt-gesloopt-slechts-15-treinen-na-renovatie-van-33-miljoen.pdf

[4] https://maastricht.parlaeus.nl/user/bestuursdocument/env=help/action=showdoc/gd=26953/RIB_-_De_spoorbrug.pdf