Art. 47 vragen “vervolgvragen Kumulus Herbenusstraat”

Deze moties werd samen met de PvdA ingediend.

Op 4 juni jongstleden stelden wij vragen over Kumulus West die door u afgelopen vrijdag zijn beantwoord.1 U lijkt in de antwoorden een beetje om het werkelijke verhaal heen te draaien. U antwoordt: “Omdat Kumulus voornemens is de horeca-activiteiten uit te breiden en te laten uitvoeren door een particuliere exploitant (o.a. ook horecabezoek buiten de reguliere gebruiks- en cursusuren en een terras) is er geen sprake meer van een horeca-exploitatie als ondergeschikte functie en dient er voor de volledige horecagelegenheid (ook voor de al in 2018 gerealiseerde keuken) conform de geldende bepalingen van het bestemmingsplan een extra omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening, monument en bouw te worden aangevraagd en verleend. In deze procedure heeft Kumulus eveneens vergunning verzocht voor de vereiste vetafscheider en inmiddels aangebrachte airco’s en een afzuiging. De twee hiervoor ingediende aanvragen omgevingsvergunning zijn in behandeling (nummers 20-0334WB/20-1028WB). Kumulus en de particuliere exploitant zijn momenteel in afwachting van de afhandeling van deze vergunningsprocedures.”.

Volgens ons heeft Kumulus de horeca-activiteiten al fors uitgebreid, is het terras gewoon open en is ook de keuken al verbouwd zoals u zelf schrijft.

We hebben hierover de volgende vragen.

  1. Klopt het dat handhaving ter plaatse is geweest en zag dat er al een terras was, een nieuwe exploitant is en de keuken verbouwd wordt, maar niemand ingreep?
  2. Waarom grijpt u niet in op de verbouwing van de keuken en het voeren van een terras terwijl er nog geen (omgevings)vergunningen zijn?
  3. U schrijft in uw antwoorden dat er geen terras mag worden Foto’s in ons bezit tonen echter aan dat er gewoon een terras wordt gevoerd. Mogen we ervan uitgaan dat u ingrijpt? Iedereen moet zich im- mers aan de wet houden. Als u dit hier toestaat dan zijn er nog wel meer ondernemers die alvast een terras willen voeren zonder vergunning.
  4. Kan er op deze plaats en deze omgeving zonder meer een uitgebreide horecavergunning worden verleend? Vindt u dat wenselijk?

1 https://maastricht.parlaeus.nl/admin/questions/env=help/action=answerdoc/gd=38820/PvdA    werkzaamhe- den_bij_gebouw_Kumulus_Herbenusstraat.pdf

Met vriendelijke groet,

Didier Jacobs              Tiny Meese

Manon Fokke              PVM PvdA