Schriftelijke vragen inzake rattenoverlast en communicatie burgers

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Maastricht 03-02-2022,

Betreft: Schriftelijke vragen inzake rattenoverlast en communicatie burgers

Geacht college,

Partij Veilig Maastricht heeft kennis genomen van het feit dat Maastricht het landelijk relatief goed doet op het vlak van het terugdringen van restafval. Dat is uiteraard een ontwikkeling die wij van harte ondersteunen. Wat echter in dit hele verhaal niet wordt meegenomen is manier waarop deze eer ons ten deel gevallen is. Namelijk: de afvalproblemen waar onze inwoners al jaren mee opgezadeld worden. Partij Veilig Maastricht diende de afgelopen jaren verschillende moties in om problemen met afval op straat en illegale dumpingen tegen te gaan. Ook stemden we tegen het verhogen van de poorttarieven bij de milieuparken en het verlagen van de ophaalfrequentie in de wijken, juist om extra afval op straat en extra overlast van ratten (en de daarbij horende risico’s voor de volksgezondheid) te beperken. U gaf telkens niet. We vinden het dan ook uiterst vreemd dat u nu met een communicatiecampagne met betrekking tot rattenoverlast bent begonnen, terwijl u in onze ogen een groot aandeel heeft in het vergroten van de rattenproblematiek.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat u het probleem deels zelf veroorzaakt heeft door de verkeerde maatregelen te nemen?
  2. Ben u het met ons eens dat het ontbreken van zelfreflectie en het aanwijzen van onze burgers als hoofdveroorzaker niet motiverend werkt naar onze inwoners?
    Zo ja, wat gaat u doen om dit te corrigeren? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u werkelijk in de overtuiging dat een stripverhaal de afvalproblemen die onze inwoners ervaren gaat oplossen? Vindt u dit niet wat te summier? Waren andere vormen van communicatie niet geschikter?
  4. U geeft aan dat het opslaan van afval in tuinen en het niet opruimen van hondenpoep bijdragen aan de rattenproblematiek. U heeft echter de gratis verstrekking van hondenpoepzakjes via het gemeenteloket wegbezuinigd en de ophaalfrequentie van het afval verlaagd. Bent u het met ons eens dat u daarmee de problemen deels zelf veroorzaakt heeft?
  5. Partij Veilig Maastricht ontving een reeks telefoontjes van kwade burgers die aangaven dat de gemeente niet in actie schiet wanneer zij afvalproblemen in hun straat aankaarten. U zegt hier niets aan te willen doen omdat u anders het niet volgen van de regels gaat belonen. Bent u het met ons eens dat dit, naast het feit dat het respectloos is naar onze inwoners, ook een extra risico is voor de volksgezondheid? Zo ja, moet de volksgezondheid niet altijd op de eerste plaats komen, ongeacht uw mooie plannen? Zo nee, waarom niet?
  6. Wat gaat u doen om burgers die zich melden bij de gemeente wel adequaat te helpen?
  7. Wij lezen in de krant dat u in het stadspark gebruik maakt van vijf vallen waarbij ratten “snel gedood worden door middel van water dat in de vallen loopt”. Ze zouden onmiddellijk verdrinken. Het raadplegen van verschillende bronnen leert ons echter dat ratten niet direct verdrinken maar na gemiddeld 2 minuten en 36 seconden. Men is het er over eens dat het verdrinken van ratten geen humane manier van doding is. Waarom gebruikt u als Gemeente Maastricht dan toch dit soort barbaarse technieken? Bent u bereid met deze methode te stoppen en op zoek te gaan naar een directe manier van doden?

Namens Partij Veilig Maastricht,

Jo Smeets
Alain Garnier
Tiny Meese