Schriftelijke vragen m.b.t. asielinstroom beperken

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht, 12 augustus 2022

Betreft: Schriftelijke vragen m.b.t. Asielinstroom beperken.

Geacht college,

Vandaag lazen wij in de krant dat de fractievoorzitters van de VVD in 16 Limburgse gemeenteraden bij hun eigen Tweede -kamerfractie voor een asielstop hebben gepleit.
Ook Partij Veilig Maastricht maak zich grote zorgen over de enorme toe en instroom van asielzoekers. De impact op onze samenleving is enorm, waardoor het draagvlak om asielzoekers op te vangen drastisch afneemt. We kunnen de hoge instroom nauwelijks nog aan. Er is een groot tekort aan woningen, waarbij mensen die jarenlang op een wachtlijst staan ook nog eens worden gepasseerd t.o.v. statushouders. Daarnaast moeten we ook nog eens rekening houden met de energiecrisis en de economische tijdbom, waardoor veel mensen niet meer kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud.

De voedselbanken kraken in hun voegen.
Partij Veilig Maastricht is en blijft van mening, dat echte oorlogsslachtoffers altijd geholpen moeten worden, maar we zijn ook van mening dat we onder ogen moeten zien dat als we dit op een veilige verantwoorde manier willen doen voor zowel onze eigen burgers als voor de echte oorlogsslachtoffers, de rek eruit is en er een asielstop moet komen. Het feit dat het kabinet wil tornen aan onze grondwettelijke autonome positie door te dreigen opvanglocaties desnoods tegen de wil van de gemeente te realiseren, stuit ons ontzettend tegen de borst en zijn wij fel op tegen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen.

1 Zijn wij als veiligheidsregio verzocht om extra opvangplekken te realiseren?
Zo ja, hoe en waar kunt u dat nog realiseren?

2 Deelt u de mening dat in het kader van veiligheid voor alle betrokkenen er een
rem moet komen op de asielinstroom in onze stad?

3 Bent u op de hoogte dat politieke partijen in Den Haag pleitten om de
asielinstroom te beperken b.v. door middel van een asielstop? Zo ja, ook
vanuit Maastricht?

4 Bent u bereid om dit voorstel te steunen (o.a. als veiligheidsregio) door ook
aan de bel te trekken/ gesprek te voeren in Den Haag?

5 Kunnen wij vanuit Maastricht aangeven dat wij vasthouden aan onze
grondwettelijke autonome positie, en als gemeenteraad zelf beslissingen nemen die onze stad aangaan?

Partij Veilig Maastricht,


Tiny Meese v.d.Venne, fractievoorzitter.