Schriftelijke vragen m.b.t. korting op gemeentelijke belasting

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ  MAASTRICHT

Maastricht, 18-10-2021,

Betreft: Schriftelijke vragen m.b.t. korting op gemeentelijke belasting

Geacht college,

Vandaag vernamen wij uit de media dat de FNV de gemeentes oproept om geen gemeentelijke belastingen te heffen aan mensen die van minder dan 150% van het wettelijk sociaal minimum moeten rondkomen. Ook zou deze doelgroep gebruik moeten kunnen maken van voorzieningen zoals bijzondere bijstand voor onvoorziene, noodzakelijke medische kosten.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Bent op de hoogte van deze oproep door de FNV, zo ja, denkt u dat dit haalbaar is?
  2. Bent u het met ons eens dat dit een kans is om armoede op lokaal niveau aan te pakken, ook voor de doelgroep werkende personen in armoede?
  3. Bent u bereid te onderzoeken of de grens van het sociaal minimum verhoogd kan worden naar 150%? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Tiny Meese v.d.Venne
raadslid