Geacht college,

Op 10 september 2019 heeft Partij Veilig Maastricht een motie ingediend m.b.t .het gebruik van lachgas. Deze motie werd mede ingediend door de PvdA, SPM, PVV, Groep Maassen en Groep Gunther.Wij verzochten in die motie het college om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om, al dan niet in overleg met winkeliers, horecagelegenhedenen en organisatoren van evenementen, het gebruik van lachgas te ontmoedigen.Helaas is er nu bewijs dat ontmoedigen niet het effect heeft dat wij willen zien.

Onder andere dodelijke ongelukken en inrijden op een terras vol met mensen. Vandaag hoorden wij dat de afgelopen twee jaar zeker 64 jongeren met een gemiddelde leeftijd van 22 een dwarslaesie hebben opgelopen door het gebruik van lachgas. De vereniging van neurologie geeft aan dat het aantal slachtoffers blijft toenemen en het werkelijke aantal lachgasslachtoffers waarschijnlijk nog aanzienlijk hoger ligt. Het kabinet streeft om een ban op 1 januari 2021 in te laten gaan. Lachgas voor zorggebruik – bijvoorbeeld door de tandarts – blijft wel toegestaan. Lachgas in gasflessen bestemd voor consumenten wordt dan dus voor altijd verboden.

Partij Veilig Maastricht vindt de streefdatum voor een mogelijke ingang van dit verbod, te weten 1 januari 2021, te laat en wij roepen u met klem op om jongeren te beschermen door gebruik van lachgas per direct te verbieden. Daarnaast willen wij dat er voorlichting over de mogelijke gevolgen wordt gegeven op middelbare scholen en MBO-instellingen en dat er een verbod komt op het gebruik in de openbare ruimte. Daarnaast willen we dat er gehandhaafd wordt rondom specifieke evenementen waarbij het gebruik van lachgas door de aanwezigheid van jongeren te verwachten valt.

Graag horen wij van u wanneer u welke maatregelen gaat nemen.

In afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groeten namens PVM,

Tiny Meese
Fractievoorzitter