Schriftelijke vragen betreffende vijver in het Van de Vennepark

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht
Maastricht, 3 januari 2023,
Betreft: Schriftelijke vragen betreffende vijver in het Van de Venne Park
Geacht college,
Van bewoners op Malberg kregen wij de vraag of het klopt dat het Buurtnetwerk Malberg bezig is met de gemeente om de vijver in het Van de Vennepark in Malberg weer in ere te herstellen. In het verleden heeft Partij Veilig Maastricht met de verantwoordelijke portefeuillehouder contact gehad om de vijver weer in orde te maken. De portefeuillehouder liet ons toen weten dat de vijver helaas niet meer in zijn oude staat gebracht kon worden. Oorzaak hiervan was de sluiting van zwembad de Dousberg.
De omgeving van de vijver lijkt wel op een regenwoud en daarnaast is ook de veiligheid in het in het geding. In het verleden was deze plek een populaire ontmoetingsplaats voor buurtbewoners.
Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:
  1. Klopt het dat u in gesprek bent met het Buurtnetwerk Malberg over het herstellen van de vijver? Zo ja, wat zijn tot dusver de uitkomsten van deze gesprekken?
  2. Heeft u de intentie en de middelen om de vijver en de omgeving van de vijver weer in goede staat te brengen?
  3. Zo ja, in welk tijdsbestek gaat u dit realiseren?
Partij Veilig Maastricht,
Bert Garnier
raadslid