Art. 47 vragen m.b.t. Tongerseweg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht.

Maastricht, 15 juli 2020.

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. Tongerseweg

Geacht College,

Gisterenavond waren we aanwezig bij de bewonersavond van de Tongerseweg. We waren zeer verbaasd om te vernemen dat de bewonersparticipatie niet tot een gewenst resultaat heeft geleid, nu kennelijk op het allerlaatst in het proces door de bewoners gewenste variant 5 (een praktische mix van variant 1 en 2) ineens door hogerhand van de gemeente lijkt te zijn verdwenen.  Als argument hiervoor wordt het behoud van de ‘Napoleonsbaan’ aangevoerd. Als dit vanaf het begin van het proces een uitgangspunt is geweest, dan was het duidelijker geweest dit ook vanaf het prille begin van het bewonersparticipatietraject op tafel te leggen als één van de fundamentele uitgangspunten. Bovendien lijkt uw argument erg gezocht nu in het dal van de weg sowieso voor variant 1 wordt gekozen omdat u niet te veel geld aan dit gedeelte van de Tongerseweg wilt besteden. Uw keuze hiertoe kan er in praktijk toe leiden dat de Tongerseweg dus uit verschillende varianten komt te bestaan: strijdig met uw eigen uitgangspunt. Als het behoud van de rechte laan zo belangrijk voor u is, dan had u op basis van de keuze in het dal wellicht consequent variant 1 voor de hele weg voor moeten leggen. Nu lijkt het erop dat u kiest wat u het beste uitkomt.

Nog verbaasder waren wij toen bleek dat mensen op de website enkel kunnen kiezen voor variant 1 of variant 2, maar u kennelijk wel via de toelichtingen op het stemformulier of via een mail kunnen laten weten liever variant 5 te willen. Als er dan kennelijk genoeg mensen zijn die dit zouden doen, zou variant 5 wél ineens weer tot de mogelijkheden behoren. Wij volgen het niet meer. Als variant 5 werkelijk een mogelijkheid is, dan dient deze mogelijkheid ook open en transparant op de website aan de bewoners getoond te worden. Dan kan men namelijk ook daadwerkelijk kíezen voor variant 5. Een mogelijke variant op deze manier verstoppen in een inspraakprocedure is niet open en niet transparant. Daarbij komt nog eens dat u de mogelijkheden omtrent variant 5 gisteren wel aan de aanwezigen heeft toegelicht, maar niet alle bewoners met stemrecht hiervan op de hoogte (kunnen) zijn. Ook dit is niet open en transparant. Wij verzoeken u dan ook om alsnog deze variant, variant 5, aan de website toe te voegen als daadwerkelijke keuzemogelijkheid.

Daarnaast hebben wij de volgende vragen:

1. Klopt het dat je op de website door het format van het formulier gedwongen wordt te kiezen tussen variant 1 of variant 2 en er geen optie bestaat voor ‘anders’ of ‘geen mening’?

2. Klopt het dat met de bewoners is gecommuniceerd dat “indien variant 5 en masse wordt gekozen, de politiek daar wel in mee zal gaan”?

3. Vindt u de aangehaalde opmerking onder vraag 2 geen bijzonder vreemde opmerking als er feitelijk geen keuze wordt voorgelegd?

4. Vindt u ook niet dat u variant 5 alsnog als mogelijke optie ter stemming voor moet leggen in plaats van te verstoppen op uw website?

5. Vindt u dat u van fatsoenlijke burgerparticipatie kunt spreken als u mensen uit 2 opties laat kiezen en dus duidelijk een trechter aanbrengt, terwijl er ook andere opties voorliggen?

6. Klopt het dat uw keuze om variant 5 te schrappen slechts heeft medegedeeld aan een zeer kleine vertegenwoordiging (i.v.m. de corona-maatregelen) van de bewonerswerkgroep? Waarom heeft u dit niet in samenspraak met de volledige werkgroep gedaan?

7. Klopt het dat het argument ‘kabels en leidingen’ nu nog helemaal geen argument kan zijn, nu gisterenavond bleek dat het onderzoek hiernaar nog helemaal niet is afgerond? Klopt het dat u dus nog helemaal niet exact weet waar de kabels en leidingen liggen?

8. Zijn er consequenties voor kabels en leidingen bij het weghalen van bomen/wortels? Zo ja, zijn deze kosten begroot?

9. Er is gesproken over verkeersremmende maatregelen: ter hoogte van de Pletserstraat liggen 3 horecagelegenheden, waar men dus veel ‘beweging’ verwacht. Waarom wordt er niet gekozen voor een verkeerssluis op die plek, zoals bijvoorbeeld op de Bieslanderweg? Waarom heeft u – bijvoorbeeld op de plekken waar zebrapaden gepland zijn – niet gekozen voor verkeerssluizen?

10. Klopt het dat via de website iedereen feitelijk een stem uit kan brengen op het ontwerp Tongerseweg? Klopt het ook dat u mensen laat stemmen via een Google Doc formulier? Klopt het dat u gezien de AVG geen gebruik mag maken van Google Doc in zo’n procedure?

11. Hoe gaat u ervoor zorgen dat bij inspraak vooral de belangen van aanwonenden tot hun recht gaan komen?

12. Klopt het dat het project Tongerseweg inmiddels waarschijnlijk 5 miljoen euro gaat kosten in plaats van de eerder geraamde 3,7 miljoen? Hoe past dat extra bedrag in de begroting van Maastricht als we al 25 miljoen bezuinigen?

13. Klopt het dat er geen rekening wordt gehouden met het verkeerslawaai en ontwikkelingen op het gebied van de Wet Geluidshinder?

14. Kunt u ons uitleggen hoe de ontwerpen die voorliggen voldoen aan de redenen om de Tongerseweg aan te pakken? Immers een van de hoofdredenen was de aanpak van de overlast van het vrachtverkeer, maar het lijkt er eerst en vooral op dat u fietsers en voetgangers wilt faciliteren.

In afwachting van uw antwoord:

PVM. Jo Smeets

PvdA. Maren Slangen, Cristel de Vrede-van Gool

50+. Bennie van Est, Willy Bronckers.