Schriftelijke vragen m.b.t. winsten en ontwikkelingen in de jeugdzorg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht, 30 november 2021

Betreft: Schriftelijke vragen m.b.t. winsten en ontwikkelingen in de jeugdzorg

Geacht college,

Vandaag bereikte ons het bericht dat jeugdzorgaanbieders hoge winsten maken, mede door o.a. ‘ cherry picking’ (het alleen behandelen van de gemakkelijke en winstgevendere gevallen, red.) en het leveren van zorg die achteraf niet effectief blijkt te zijn.
Veelal verdienen zorginstellingen veel geld aan jongeren met lichte problemen. Hierdoor moeten jeugdigen die in aanmerking komen voor gespecialiseerde zorg langer wachten. Een nieuwe ontwikkeling is de zgn. private equity waarbij investeerders aandelen aankopen in zorginstellingen. Tenslotte gaan er geluiden op dat gespecialiseerde jeugdzorg landelijk geregeld dient te worden met vaste landelijke tarieven.

Hierover heeft fractie van Partij Veilig Maastricht enkele vragen.

  1. Bent u voorstander van het feit dat een vorm van lichte jeugdzorg in de toekomst niet meer wordt vergoed uit de Jeugdwet ten einde ‘cherry picking’ te voorkomen?
  2. Kunt u ons aangeven of er in de regio Maastricht-Heuvelland sprake is van ‘cherry picking’? Zo ja, op welke manier heeft u hierop geanticipeerd? Zo nee, waaruit blijkt dit?
  3. Zijn er jeugdzorgaanbieders in onze regio die gebruikmaken van private equity? Zo ja, wat zijn hier in zowel in positieve als negatieve zin de ervaringen mee?
  4. Heeft ‘cherry picking’ in onze regio consequenties voor o.a. de wachtlijst voor jeugdigen met complexe problematiek? Zo ja,deelt u de mening dat dit aangepakt dient te worden? Zo ja, op welke manier denkt u dit te kunnen aanpakken?
  5. Gespecialiseerde jeugdzorg zou landelijk geregeld dienen te worden. Kunt u zich in deze zienswijze vinden? En wat zou dit voor de regio Maastricht-Heuvelland kunnen betekenen?

Namens Partij Veilig Maastricht,

Bert Garnier
Raadslid