Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 12-03-2023,

Betreft: Schriftelijke vragen m.b.t. plan ontwikkeling 64 studentenkamers Brusselsestraat

Geacht college,

Wij vernamen afgelopen week dat een ontwikkelaar maar liefst 64 nieuwe studentenkamers aan de Brusselsetraat wil realiseren. Het heeft gezorgd voor grote onrust onder de bewoners van de Brusselsestraat en omliggende straten.

Het lijkt er verder ook sterk op dat de ontwikkelaar in kwestie geen enkele interesse heeft in het welzijn van anderen. Nog geen twee weken geleden werd in het verlengde van de Brusselsestraat een studentenfeest ontruimd waarbij meer dan honderd personen aanwezig waren. De politie vroeg uiteindelijk versterking omdat de aanwezigen onder invloed van verschillende middelen zich tegen de politie keerden. Dit voorbeeld geeft aan dat de grenzen van het toelaatbare en de druk op dit deel van de stad bereikt zijn. Hierover maken wij ons ernstige zorgen. Het gaat immers over het welzijn van onze inwoners.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Wanneer hoorde u voor het eerst over de voorgenomen plannen voor de  realisatie van 64 extra studentenkamers aan de Brusselsestraat en is hier reeds een vergunningsaanvraag voor ingediend?
  2. Bent u het met de bewoners en Partij Veilig Maastricht eens, dat dit een voorbeeld is van net datgene dat ook de gemeenteraad niet meer wil, namelijk het faciliteren van huisjesmelkers?
  3. Dit is op korte tijd het tweede voorbeeld, waarbij bewoners op een zeer summiere wijze door de initiatiefnemer geïnformeerd worden. Bent u het met ons eens, dat het gebrek aan strakke kaders, er juist voor zorgt dat beperkt informeren en onrust scheppen door ontwikkelaars als tactisch middel ingezet kunnen worden voor een totaalplan? Immers een aanval is altijd beter dan een verdediging.
  4. Een paar maanden geleden kreeg de raad tijdens een presentatie te horen dat het een goede optie zou zijn om de 40-40-40 regeling te laten vervallen, omdat de capaciteit toch vrijwel nooit werd benut. Dit vonden wij destijds al een opmerkelijke redenatiewijze en een slecht advies, want het toonde in onze ogen juist aan dat de regeling functioneerde. Bent u het met ons eens dat de casus Brusselsestraat juist aantoont dat deze regel in stand moet blijven en hoe kan het dat dit advies, waarvan iedereen toen al wist dat het een slecht advies was, toch werd verstrekt aan de raad?
  5. Dit is het zoveelste voorbeeld binnen korte tijd waarbij ontwikkelaars min of meer bepalen wat er gaat gebeuren en de gemeente het nakijken heeft. Tegelijkertijd handhaaft de gemeente streng op het moment dat een particulier een dakkapel plaatst die 10 centimeter te breed is. Kunt u begrijpen dat bij de inwoners van Maastricht de indruk van willekeur en het recht van de sterkste is ontstaan, en dat dit schadelijk is voor het vertrouwen in de politiek?
  6. Klopt het dat, als je maar genoeg eenheden (ver)bouwt (meer dan 25 stuks), je plotseling niet meer aan het verplichte aantal vierkante meters hoeft te voldoen en zo de gemeenteraad buiten spel wordt gezet?
  7. Bent u het met ons eens dat het woonklimaat in de Brusselsestraat bij doorgang van deze plannen zodanig verstoord wordt, dat het welzijn van alle inwoners in de straat en de omliggende straten er ernstig onder zal lijden? Zo ja, wat gaat u doen om te voorkomen dat deze plannen doorgang zullen vinden en wat gaat u doen om de grote onrust bij de bewoners weg te nemen?
  8. Bent u op de hoogte van het feit of er nog meer vergunningsaanvragen of voornemens tot aanvragen voor dergelijke projecten in de binnenstad op de rol staan die bij de raad nog niet bekend zijn? Zo ja, welke?

Alain Garnier

burgerraadslid

Tiny Meese

fractievoorzitter