Vervolgvragen artikel 47 inzake verzakking en schade woningen in Heer

Deze brief is geschreven door Anita van Ham (PvdA) en John Voorst (PVM).

Geacht College,

Met enige verbazing lazen we uw reactie op onze vragen m.b.t. schade in Heer die (mogelijk) veroorzaakt is door de werkzaamheden aan de A2 tunnel. In uw RIB (van 3 oktober 2020), die u de raad op de dag van de ochtend van de eerste publicatie in De Limburger meteen stuurde, blijkt niks van een nader onderzoek dat u voornemens bent te gaan starten en maakt u zich er tamelijk gemakkelijk vanaf door te stellen dat u het “niet wist”. Het gaat echter niet om de vraag of u het “niet wist”, maar om de vraag of u het “had moeten weten”.

Met uw briefje aan de indieners van de vragen d.d. 16 oktober 2020 kiest u ineens een andere weg en merkt u het dossier aan als “complex” en moet u gaan “afstemmen met allerlei andere partijen”. Wij kunnen dit echter niet volgen, want zo complex is het niet. Bovendien is de gemeente Maastricht onderdeel van projectbureau A2 en kunt u zich daar niet achter verschuilen.
Wij zouden dan ook graag op korte termijn antwoorden op onze vragen willen, want het is ook zeker niet zo dat de materie nieuw voor u is of kan zijn. Een aantal bewoners is immers al jaren aan het vechten voor erkenning van hetgeen is gebeurd. Als u nu nog moet uitzoeken hoe het precies zit, dan vragen we ons af hoe serieus deze bewoners al die jaren zijn behandeld.
Ook willen we graag op korte termijn een reactie op de mail die reeds op zaterdag 14 februari 2009 aan gemeenteraad, wethouder Hazeu en Projectbureau A2 is gezonden. Op basis van deze mail had toch op z’n minst een lampje moeten gaan branden dat er iets speelde, voor zover dat uit eigen vooronderzoek al niet duidelijk had moeten zijn.

Wij ontvangen ook graag het rapport uit 1993 waarover u in uw RIB van 3 oktober spreekt.
We vragen ons daarnaast af of het wellicht zinvol zou zijn om een onafhankelijke partij onderzoek te laten doen naar het handelen in dit dossier.

We hopen op korte termijn meer informatie van uw zijde te ontvangen. Op basis daarvan kunnen wij ook meer inzicht verkrijgen in de noodzakelijke stappen die wij moeten zetten om de juiste info boven tafel te krijgen, want laat duidelijk zijn dat wij de reacties tot nu toe erg onbevredigend vinden.

Wij hebben daarom de volgende vragen en verzoeken:

 1. Is de mail van 14 februari 2009 aan wethouder Hazeu beantwoord? Zo ja, hoe luidde het antwoord? Zo nee, waarom niet?
 2. Wanneer wist u dat er minder water werd geïnjecteerd en dat dat tevens op de verkeerde plekken gebeurde? Wat heeft u toen gedaan?
 3. Graag ontvangen wij het rapport van Inpijn-Blokpoel van 2013. Heeft u dit rapport gedeeld met de betrokken partijen rond de bouw van de tunnel?
 4. Waarom heeft u bovenstaande rapport niet met het waterschap gedeeld? U heeft toch een zorg-plicht naar uw inwoners?
 5. Graag ontvangen wij het rapport uit 1993 waarover in de RIB van 3 oktober jl. wordt gesproken.
 6. Een te lage waterstand kan ontstaan door droogte (2018) maar ook door het onttrekken van water (bouw Willem Alexander tunnel) en het niet op de juiste plek weer injecteren van opgepompt water (westkant i.p.v. oostkant). Vijf partijen zijn bij dit probleem betrokken namelijk, de gemeente, het Waterschap, Rijkswaterstaat, de provincie en uiteindelijk ook de huiseigenaar. De ministeries leggen dit probleem ook op het bordje van de gemeente. Wie is er volgens u uiteindelijk verantwoordelijk voor het probleem van de lage waterstand in zijn algemeenheid maar ook voor dit specifieke geval namelijk de bouw van de Willem Alexandertunnel?
 7. Op het moment dat door de lage waterstand funderingspalen (hout) niet meer onder water staan of gedeeltelijk onder water staan gaan deze rotten onder invloed van zuurstof en schimmels en gaan huizen verzakken.
  Heeft u als gemeente inzicht of dit ook van toepassing is op huizen binnen Maastricht? Zo ja kunt u dan deze gegevens delen met de raad, zo nee, gaat u hier dan een onderzoek op doen, zeker gezien de recente gebeurtenissen in onze wijk Heer?
 8. Bent u als gemeente op de hoogte van het feit dat er vanaf 1 juni 2021 een funderingslabel aan huizen wordt toegekend dat door alle betrokkenen opvraagbaar is: Label A B C D, waarbij indien van toepassing ook een indicatief herstelbedrag wordt bepaald.
  Zo ja, waarom heeft u dit niet gedeeld met de raad, zo nee, gaat u hier mee aan de slag om een zo goed mogelijk beeld te krijgen inzake situatie gemeente Maastricht?
 9. Bent u ook van mening dat het toekennen van een funderingslabel middels monitoring o.a. door satellieten een goede zaak is, maar dat hier ook een probleem wordt blootgelegd namelijk het verzakken van woningen waar de huiseigenaar niet verantwoordelijk voor is en ook niet kan beïnvloeden?
 10. Heeft u op dit moment inzicht hoe omvangrijk deze problematiek binnen onze gemeente is?
  Zo ja, kunt dan de raad hiervan op de hoogte stellen, zo nee, gaat u dan de omvang alsnog in kaart brengen en de raad hiervan op de hoogte stellen?
 11. Gaat u in navolging van de gemeente Schiedam hierin een actief beleid voeren, waarbij u als gemeente de burger actief gaat ondersteunen en de problemen in kaart brengt en daar waar nodig middels lage financiering of eigen participatie van de gemeente de burger financieel tegemoet komt middels maatwerk?

Met vriendelijke groet,

Anita van Ham PVM SAB LPM
PvdA Maastricht Tiny Meese Jos Gorren Kitty Nuyts

PVV SP Groep Gunther Groep Alexander Lurvink
René Betsch Ariane Schut John Gunther Alexander Lurvink

Bronnen: Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek https://funderingsrisico.fundermaps.com/
KRO-NCRV programma De Monitor, uitzending 19 oktober 2020