Art. 47 vragen m.b.t. huur en financiële situatie sport/voetbalclubs

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht 23-03-21

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. huur en financiële situatie sport/voetbalclubs

Geacht college,

De afgelopen dagen bereikten verontrustende berichten de fractie van Partij Veilig Maastricht over het feit dat sportverenigingen in onze stad financieel in de problemen dreigen te komen omdat ze weinig tot geen inkomsten hebben. Daarnaast hebben zij de plicht om o.a. aan de huur van hun accommodatie (vastgoed) en faciliteiten te voldoen. Hiervoor ontvangen zij geen compensatie in het kader van corona. Partij Veilig Maastricht is van mening dat we in het kader van een beweegvriendelijke stad er alles aan moeten doen om deze sportverenigingen en voetbalclubs te ondersteunen zodat zij ook na het corona-tijdperk nog bestaansrecht hebben. Sporten in het kader van de volksgezondheid en sociale cohesie is ook na deze tijd zeer belangrijk voor jong en oud in onze stad.

Partij Veilig Maastricht heeft hierover de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat veel verenigingen het water aan de lippen staat omdat o.a. huur voor accommodatie en faciliteiten doorbetaald moeten worden. Zo ja, op welke manier wordt er met deze verenigingen hierover gecommuniceerd?
  2. Is er al zicht op wanneer deze verenigingen compensatie ontvangen omwille van corona? Zo nee, op welke manier denkt u deze verenigingen te kunnen helpen?
  3. Bent u met ons eens dat we deze sportverenigingen nu de helpende hand moeten toesteken in de vorm van financiële compensatie, zodat wij achteraf niet kunnen zeggen ‘als het kalf verdronken, is dempt men de put’. Zo ja, op welke manier wilt u hier uitvoering aan geven? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe is dit in andere steden geregeld?
  5. Zijn er concrete plannen gericht op de toekomst om stadsbreed met een ‘noodplan’ te komen voor onze sportverenigingen? Zo ja, op welke manier denkt u hier uitvoering aan te geven?

In afwachting van uw antwoord, namens Partij Veilig Maastricht,

Jo Smeets, raadslid
Bert Garnier, raadslid